Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

  K o m u n i k a t.

     Szanowne Koleżanki i Koledzy W związku  z różnymi Wydarzeniami które pojawiły się w ostatnim okresie czasu proszę wchodzić na strony; ZG SEiRP, ZW SEiRP oraz FSSM Nie będziemy robić przekopiowywania  ich stron gdyż każdy z nas ma możliwość wejścia na te strony.

 

                                                                                                Za Zarząd Koła

                                                                                   Jan PUDA  Prezes  Zarządu Koła

ZARZĄD KOŁA INFORMUJE,

      Z dniem 1 listopada 2018 zostaje zlikwidowane ambulatorium MSW w Nowym Targu przy Ulicy Kolejowej.

W związku z powyższym należy dokonać wyboru lekarza pierwszego kontaktu. we wstępnych rozmowach ustalono, że Allmedica przy ul Kolejowej 31 może nas objąć opieką medyczną (Ta firma medyczna ma całodobowy dyżur i posiada własną karetkę) w związku z powyższy po wyborze  właściwego lekarza należy zgłosić się o niego i złożyć deklaracje.

W sprawie dokumentacji medycznej należy skontaktować się  telefonicznie

( Nr tel. 18 547 5786 ) z Polikliniką w Nowym Sączu mieć przygotowany PESEL podać go  i dokumentacja zostanie przesłana na adres pacjenta. Przepraszamy wszystkich  zainteresowanych że tak późno informujemy ale dopiero w dniu 29 października dokonaliśmy wszystkich ustaleń i potwierdzę

 

                                                                                                                              Za Zarząd Koła

                                                                                                                Jan PUDA  Prezes  Zarządu Koła

 

K O M U N I K A T

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów  Policyjnych informuje że od 1 stycznia 2019 zostaje podwyższona składka na Fundusz Koła;

Dotychczasowe opłaty wynosiły                  Obecnie

Składka Członkowska     30 zł                      30 zł

Fundusz Koła                   17 zł                      20 zł

Wpisowe                            5 zł                        5 zł

Legitymacja                      2 zł.                        2 zł.

        

        Składki członkowskie można opłacać u skarbnika koła lub na konto rachunku bankowego; BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział Nowy Targ

                            Nr 16 1600 1462 1836 2002 0000 0001

 

                                                                       Skarbnik Zarządu Koła SEiRP

                                                                                        Nowy Targ

                                                                                      Andrzej Klocek

ZARZĄD KOŁA  INFORMUJE

BARDZO PILNE!!!

        Koleżanki i koledzy biorący  udział w programie ubezpieczeniowym emeryt 2016 proszone są do zgłaszania się do Zarządu Koła celem wyjaśnienia warunków ubezpieczenia oraz zmiany ubezpieczyciela.

        Sprawa bardzo pilna z uwagi na kontynuacje ubezpieczenia.

                                                                                                                    Za Zarząd Koła

                                                                                                      Jan PUDA - Prezes Zarządu Koła

 

Sygn. akt K 7/15

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 października 2018 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – przewodniczący

Zbigniew Jędrzejewski

Julia Przyłębska

Stanisław Rymar – sprawozdawca

Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 października 2018 r., wniosku Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów o zbadanie zgodności:

art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 100, poz. 1084) z:

 

– art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji,

 

– art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

 

o r z e k a:

 

Art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544 i 1669) w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

W Z Ó R P I S M A   D O  K O M E N D A N T A   W O O J E W O D Z K I E G O

Nowy Targ dnia. .. .11.2018 r

………...............................................

                (imię  imiona i Nazwisko)

s. …………...........................................

       ( Imiona rodziców nazwisko panieńskie matki)

pesel ……….......................................

Identyfikator służbowy  …................

zam. …..............................................       

            (dokładny adres z Nr Kodu Pocztowego)

                                                                                              Komendant Wojewódzka Policji

                                                                                                             w Krakowie                                                                                                                                                                                                                                                                          ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 

 

Na zasadzie art. 145a §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

wnoszę:

o wznowienie postępowania dotyczącego ponownego  naliczenia mi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego i dodatkowego na dzień ….  tj.dnia zwolnienia ze służby rozkazem  Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu

 L. dz.RA-S- ……..................../............... .

 

UZASADNIENIE

       Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r sygnatura K 7/2015 Dz. U. poz. 2102  z dnia., 06.11.2018 który stwierdził, że  art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544 i 1669) w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Za nie wykorzystany urlop wypłacono mi w wysokości 1/30 za okres ok….  dni gdzie winno być wypłacone 1/21. W przedmiotowej sprawie, należy również uwzględnić ustawowe odsetki od należnej kwoty.

Mając powyższe wznowienie postępowania jest zasadne, a różnicę należności  należy przelać na konto bankowe – nr …………..................…..  Bank … ..............................................................

                      ( podać dokładny Nr Konta)                                                             (podać pełną nazwę banku)