Informacja dot. zasiłku socjalnego

Informacja dot. zasiłku socjalnego

INFORMACJA      dla składającego wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji województwa małopolskiego.

                Zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji województwa małopolskiego dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 roku w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1374).

                Świadczenia socjalne przyznaje się na wniosek uprawnionego. Informacji w zakresie wypełnienia wniosku oraz niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, udzielają pracownicy Zespołu do spraw Socjalnych Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (pokój nr 336A – budynek główny KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, 31-571 Kraków, tel. 47 8351696).  Prawidłowo i czytelnie wypełniony oraz podpisany wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego winien być złożony:

 • drogą pocztową na adres Wydziału Finansów KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, lub
 • osobiście do Zespołu do spraw Socjalnych Wydziału Finansów KWP w Krakowie (pokój nr 336A), lub
 • za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów Policji / Zarząd Koła SEiRP Nowy Targ – ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1B – wtorek   10-12/,
 • za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

                Do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego wnioskodawca winien dołączyć:

 • odcinek emerytury lub renty albo kopię (kserokopię) ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty,
 • inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia,
 • oświadczenie (wnioskodawcy i jego współmałżonka – każdy osobne) o jedynym źródle uzyskiwanych dochodów (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej),
 • oświadczenie współmałżonka o braku dochodów – w przypadku nieuzyskiwania przez niego żadnych dochodów (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej),
 • informację o rachunku bankowym – w przypadku wskazania wypłaty przyznanego świadczenia socjalnego w formie przelewu bankowego (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej).

      Innymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia socjalnego, o których mowa w punkcie 2, i które wnioskodawca winien dołączyć do wniosku, są przykładowo:

 • zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez współmałżonka,
 • zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – ewentualnie właściwy druk PIT,
 • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia,
 • faktury lub rachunki (oryginały) za wykupione leki, sprzęt rehabilitacyjny, potwierdzające koszty zakwaterowania, wyżywienia i leczenia (szpitalnego, sanatoryjnego, uzdrowiskowego, rehabilitacyjnego) lub poniesione koszty opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • faktury, rachunki lub dowody wpłaty (oryginały) potwierdzające koszty wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także inne formy rekreacji,
 • faktury, rachunki lub dowody wpłaty (oryginały) potwierdzające koszty zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej,
 • zaświadczenia – w przypadku wypoczynku dzieci i młodzieży – w których zawarto imienny wykaz uczestników przebywających w ośrodkach wczasowych, sanatoriach, uzdrowiskach, obozach, koloniach, zimowiskach oraz „zielonych szkołach”,
 • zaświadczenie – w przypadku braku na fakturze lub rachunku ww. wykazu uczestników – wystawione przez właściwy podmiot, zawierające potwierdzenie pobytu uprawnionych członków rodziny wnioskodawcy, niewyszczególnionych na fakturze, rachunku lub dowodzie wpłaty,
 • faktury, rachunki, dowody wpłaty lub bilety (oryginały) potwierdzające koszty korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej (np. kino, teatr, koncert, wystawa, wernisaż).                                                                                                                                                                                                                                                                                          Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać na stronie internetowej KWP w Krakowie  https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/82,Fundusz-socjalny-Emerytow-i-Rencistow-Policji.html#page.        Wzory druków do pobrania i wypełnienia;                – wniosek    pismo 1153    pismo 1154     – oświadczenie o dochodzie  pismo 1156     – oświadczenie  RODO    pismo 1155       – informacja o koncie bankowym   pismo 1158      – załącznik do wniosku   pismo 1157    
Comments are closed.