Komunikat – Walne Zebranie

Komunikat – Walne Zebranie

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje, że na dzień 17 września 2022 roku /sobota/ godz. 09:30 zwołuje Walne Zebranie / sprawozdawczo-wyborcze / Koła. Zebranie członków Koła odbędzie się na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, na które serdecznie zaprasza Zarząd.

W przypadku braku kworum, po konsultacji z protokolantem, przewodniczący  wyznacza w  tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie, kolejne Zebranie bez względu na liczbę osób uprawnionych  do głosowania nad podjęciem uchwały.

                                                                                                          Prezes Jan Puda

/Porządek obrad zostanie opublikowany po jego otrzymaniu / admin

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu

I. Przepisy ogólne

 • 1
 1. Walne Zebranie członków (zwane dalej „Walnym Zebraniem”) jest najwyższą władzą

       Stowarzyszenia.

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne, sprawozdawcze lub nadzwyczajne.
  1. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 4 lat.
  2. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwoływane jest raz na rok.
 2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia członków

      o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na  14 dni przed jego odbyciem.

 1. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Do informacji o Walnym Zebraniu członków Zarząd Stowarzyszenia załącza projektowany

      porządek obrad.

 • 2
 1. Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują

      wyboru przewodniczącego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu

      jawnym.

 1. Wybrany przewodniczący zebrania przeprowadza wybór protokolanta zebrania
 • 3
 1. Walne Zebranie obraduje zgodnie ze Statutem SE i RP i według uchwalonego

      przez siebie regulaminu.

 1. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący przy pomocy protokolanta.
 • 4
 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu, każdy

      z członków posiada prawo do jednego głosu.

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
 • z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie honorowi i wspierający
 1. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku

      zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.

 • 5

Członkami zwyczajnymi – w rozumieniu § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu – są osoby, które wstąpiły w szeregi Stowarzyszenia i spełniają wymagania określone w §…. Statutu Stowarzyszenia.

 • 6

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant.

Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza

zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał,

pełne teksty lub podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków

Stowarzyszenia.

II. Sprawy wyborcze

 • 7

Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy Statutu Stowarzyszenia stanowią inaczej.

 • 8

Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone w § 5 niniejszego regulaminu, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

 • 9
 1. Władzami Stowarzyszenia, poza Walnym Zebraniem są:
 • Zarząd o składzie, określonym w §.29 Statutu Stowarzyszenia 5 członków
 • Komisja Rewizyjna – składająca się z 3 członków.
 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków:
 •  Zarządu w liczbie ustalonej przez walne zebranie, w liczbie 5 osób
 • Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób.

III. Odwoływanie członków władz i wybór uzupełniający

 • 10
 1. Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać

       prezesa lub poszczególnych członków władz Stowarzyszenia – w przypadkach szczególnie

       uzasadnionych. Do odwołania członków władz stosuje się odpowiednio § 9 ust. 2

        niniejszego regulaminu.

 1. Walne Zebranie może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy.

       Powołując takie komisje, Walne Zebranie określa cel, zasady i tryb ich działania.

 1. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, stosuje się § …. Statutu

      Stowarzyszenia  Wybory uzupełniające odbywają się w trybie określonym w § 7 niniejszego

       regulaminu.

IV. Głosowanie

 • 11
 1. Głosowanie przeprowadza przewodniczący zebrania przy pomocy Komisji Skrutacyjnej.
 2. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:
 • członków zarządu – na karcie wyborczej dokonuje się wyboru nie więcej niż tylu nazwisk kandydatów do zarządu ilu przewiduje statut.
 • członków komisji rewizyjnej – na karcie wyborczej dokonuje się wyboru nie więcej niż tylu nazwisk kandydatów do komisji rewizyjnej ilu przewiduje statut.
 1. Za ważne uznaje się postawienie znaku X przy nazwisku, na które oddaje się głos.

      Dopisywanie innych nazwisk, bądź innych uwag powoduje nieważność głosu.

 1. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, a także, jeżeli na

      karcie wyborczej dokona się wyboru przez postawienie znaku X przy większej liczbie nazwisk,

       niż określono w § 9 ust. 1 niniejszego regulaminu.

 1. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości

       głosów, to w kolejnych turach głosowania usuwa się z listy kandydatów nazwisko tego,

       który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.

 1. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 2 dni od wyboru.
 2. Głosowanie inne, z wyjątkiem dotyczących wyborów i odwołania władz Stowarzyszenia, odbywa się jawnie.
 3. Na żądanie ¼ liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu przewodniczący zarządza głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

V. Podejmowanie uchwał

 • 12
 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,

      w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. W przypadku braku kworum, po konsultacji z protokolantem, przewodniczący wyznacza w

      tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych

      do głosowania, głosowanie nad podjęciem uchwały.

VI. Rozpatrywanie spraw planu pracy, budżetu i udzielanie absolutorium

 • 13
 1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania projekty planu pracy uchwalane są po dyskusji w trybie określonym w § 12 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 2. W trybie określonym w ust. 1 Walne Zebranie rozpatruje i uchwala sprawozdania z wykonania

      planu pracy i budżetu.

 1. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania uchwalonych na poprzednim

      sprawozdawczym Walnym Zebraniu: planu pracy, budżetu i uchwał, w przypadku pozytywnego

     (lub nie) wyniku tego sprawdzenia, przedstawia Walnemu Zebraniu do przegłosowania wniosek

     o udzielenie (lub nie) absolutorium Zarządowi. Głosowanie odbywa się w trybie określonym w

     ust. 1.

VII. Zakres zadań organów Walnego Zebrania

 • 14

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji.

 • 15
 1. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:
  1. przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad
  2. zarządza wybory protokolanta zebrania
  3. z pomocą Komisji Mandatowej sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
  4. udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
  5. sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
  6. wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,
  7. podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania
  8. po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza podjęte uchwały oraz zamknięcie Walnego Zebrania.
 2. Komisja Mandatowa
  1. sprawdza uprawnienia uczestników walnego zebrania (tzn. np. ich personalia, o ile nie są jej znani osobiście),
  2. sprawdza listę obecności pod kątem jej zgodności z wykazem uprawnionych do uczestnictwa w walnym zebraniu;
  3. sprawdza prawidłowość wydania uczestnikom mandatów do głosowania i kart do glosowania;
 3. Komisja Wyborcza organizuje wybory.
 4. Komisja Skrutacyjna liczy głosy oddawane za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań.
 5. Komisja Wniosków zapisuje w protokole wnioski, zgłaszane w trakcie dyskusji, podaje je do przegłosowania i w razie ich przyjęcia przez zebranie, przekazuje je protokolantowi w celu umieszczenia w protokole z walnego zebrania.
 6. Członkowie Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach. Dopuszcza się powołanie jednej wspólnej Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej.

VIII. Nadzwyczajne Walne Zebranie

 • 16
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w

      Statucie SE i RP.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie

      nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 1. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

IX. Przepisy końcowe

 • 17
 1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga przewodniczący Walnego Zebrania zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
 2. 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu Koła lub grupy 15 członków

      Stowarzyszenia.

 1. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.
 • 18

Regulamin został przyjęty przez Walne Zebranie w dniu 17 września 2022.r. r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

SEKRETARZ ZEBRANIA                                                              PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

………………………………                                                                ………………………………….

 

PLAN PRACY NA ROK 2022/23

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Koło w Nowym Targu

 1.Kontynuować dyżury Członków  Zarządu  Koła  w każdy  wtorek  od godziny 10.00 do godz.13.00

2.W każdy  pierwszy wtorek miesiąca  zorganizować posiedzenia Zarządu Koła

3.Na bieżąco rozpoznawać  sytuacje  materialną  Emerytów i Rencistów Policyjnych zamieszkałych na naszym terenie

4.Na bieżąco  opiniować wnioski o zapomogi losowe  wpływające od zainteresowanych  emerytów i rencistów

5.Zorganizować na szeroką skale akcje propagującą Stowarzyszenie Emerytów i  Rencistów Policyjnych.

6.W miesiącu grudniu 2022 zorganizować  spotkanie opłatkowe.

7.W miarę posiadanych środków  zorganizować  imprezy plenerowe typu:

  • Wędkowanie
  • Turystyka górska                                                                                                                                                                8.Na bieżąco dokonywać odwiedzin osób w podeszłym wieku schorowanych, w miarę możliwości udzielić pomocy przy załatwieniu  spraw bieżących
 1. Rozpropagować możliwość odpisu 1% na Organizacje pożytku publicznego Stowarzyszenia Emerytów i rencistów Policyjnych.
 1. Uczestniczyć w Pogrzebach Członków Stowarzyszenia nadawać tym uroczystościom  podniosły wymiar
 2. W miesiącu marcu 2023 zorganizować walne zebranie członków Koła.

 

                                                                                               za Zarząd Koła

 

Niniejszy plan przedłożyć na Walnym Zebraniu w dniu 17.09.2022 celem jego przyjęcia.

Comments are closed.