Statut

Statut

Warszawa 20 września 2019 r.

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW i RENCISTÓW POLICYJNYCH

Tekst jednolity z dnia 20 września 2019 r.

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, w skrócie SEiRP, zwane dalej

Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych byłych funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych posiadających ustanowione prawo do emerytury lub renty na podstawie obowiązującej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, a także innych osób fizycznych i prawnych, o których mowa w § 7 i § 9 niniejszego Statutu.

 1. Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017r., poz. 210 tekst jednolity, ze zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Miasto Warszawa jest siedzibą Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie jest organizacją działającą w ramach porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającą członków niezależnie od ich poglądów politycznych, ideowych, jak i światopoglądowych. W działalności Stowarzyszenia obowiązują demokratyczne zasady równości praw i obowiązków wszystkich członków.
 4. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania oraz struktury organizacyjne, a także uchwala akty wewnętrzne dotyczące swej działalności.
 5. Gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest w sposób jawny. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo do uzyskania informacji o stanie finansowym Stowarzyszenia.
 6. Prezesami, członkami Zarządów oraz członkami Komisji Rewizyjnych wszystkich szczebli nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno-skarbowe. Osoby te, z chwilą objęcia funkcji, składają oświadczenie o niekaralności.
 7. Jednostki terenowe Stowarzyszenia, w tym jednostki, które uzyskały osobowość prawną, nie mogą prowadzić działalności stanowiącej konkurencję dla Stowarzyszenia.
 8. Oddziały i Koła Stowarzyszenia mogą uzyskać osobowość prawną. Szczegółowe regulacje funkcjonowania Oddziału lub Koła mającego osobowość prawną określa Rozdział VII Statutu.
 9. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Zarząd Główny. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli we wszelkich sprawach, w tym również sprawach majątkowych Stowarzyszenia, uprawniony jest Prezes Zarządu Głównego łącznie z Członkiem Zarządu Głównego lub upoważniony Wiceprezes Zarządu Głównego łącznie z Członkiem Zarządu Głównego.                                                                                                                                                                                                                                                                       

§ 2

       1. Stowarzyszenie używa pieczęci zawierającej co najmniej nazwę i siedzibę, a także używa logo i odznak wyróżniających je spośród innych organizacji. Ich wzory określa Zarząd  Główny w drodze uchwały.  2. Stowarzyszenie ma prawo posiadać własne sztandary i proporce odpowiadające wymogom formalnym, zaś ich wzory określa Zarząd Główny w drodze uchwały.                                                        3. Stowarzyszenie może posiadać własne organy prasowe.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

§3

      1.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji o tym samym lub podobnym charakterze.                                                  2.Stowarzyszenie może zawierać i realizować umowy o współpracy z krajowymi i zagranicznymi lub międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami.                                                3.Decyzję w sprawie przystąpienia do krajowych, zagranicznych albo międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, a także zawierania z nimi umów o współpracy podejmuje                 Zarząd Główny Stowarzyszenia w formie uchwały.         

§4

       1.Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swych członków. Do realizowania zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich                     członków. Zasady wynagradzania członków Stowarzyszenia w tym członków Zarządów i Komisji Rewizyjnych, za czynności wykonywane w związku z pełnioną przez nich                       funkcją uchwala Krajowe Zebranie Delegatów.                                                                                                                                                                                                                                                   2. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Prezes Zarządu każdego szczebla Stowarzyszenia zatrudniającego pracownika.                                                                                                   3. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje w drodze uchwały Zarząd Główny. Decyzję o zatrudnieniu może podejmować, w drodze uchwały, również Zarząd terenowy Stowarzyszenia.         4. Wysokość wynagrodzenia członków Stowarzyszenia, o których mowa w ust. I nie może być wyższa niż najniższe miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw                           ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.                                                                                                                                                                                           5. Stowarzyszenie może tworzyć i powoływać fundacje oraz prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach w celu wsparcia działalności                 statutowej. Prowadzona działalność gospodarcza może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.                                                                      6. Decyzję o prowadzeniu oraz o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd        Główny       w       drodze        uchwały.     Decyzję o prowadzeniu oraz              o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej może podjąć również Zarząd terenowy Stowarzyszenia, z wyłączeniem Kół, po uzyskaniu osobowości prawnej.                             7. Działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie wskazanego przedmiotu działalności PKD:                                                                                                                                                                1) 58.11 .Z – wydawanie książek, jako przedmiot przeważającej działalności;                                                                                                                                                                                                 2) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza;                                                                                                                                                                                                                                                     3) 70.21 .Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;                                                                                                                                                                                                           4) 70.22.Z -pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;                                                                                                                                                         5) 73.11.Z – działalność agencji reklamowych;                                                                                                                                                                                                                                                         6) 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;                                                                                                                                             7) 79.11. A – działalność agentów turystycznych;                                                                                                                                                                                                                                                   8) 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw, i kongresów;                                                                                                                                                                                             9) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;                                                                                                                                                                                 10) 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację.

 1. Stowarzyszenie przeznacza dochody z działalności gospodarczej oraz dochody z fundacji wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może ich przeznaczyć do podziału między swoich członków.

ROZDZIAŁ II

Cele i zakres działalności Stowarzyszenia

§5

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. integrowanie członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin;
  2. organizowanie i promocja życia kulturalnego, wypoczynku, sportu i rekreacji;
  3. uczestniczenie w życiu społecznym i publicznym;
  4. reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej;
  5. ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im uprawnień oraz świadczeń emerytalno-rentowych, socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych, a także sprawowanie związanej z tym kontroli społecznej ;
  6. kształtowanie patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i Narodowi, a także pielęgnowanie pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe określone w PKD poprzez:                                                                                                                                                                                                  1) 79.12.Z – organizację wycieczek krajoznawczych oraz innych form wypoczynku i rekreacji dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin;                                                                              2) 85.59.B – organizację zajęć edukacyjnych, sportowych, seminariów, szkoleń i warsztatów dla członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin mających na celu między innymi                dokształcanie, poszerzanie wiedzy, edukację oraz wychowanie;                                                                                                                                                                                                          3) 88.99.z udzielanie pomocy materialnej oraz zdrowotnej członkom Stowarzyszenia oraz członkom ich rodzin w sprawach bytowo-socjalnych w szczególności poprzez                     gromadzenie funduszy, działalność charytatywną oraz wolontariat. Pomoc wdowom/wdowcom, sierotom i najbliższym po zmarłych członkach Stowarzyszenia;                          4) 88.99.Z – udzielanie pomocy społecznej członkom Stowarzyszenia, ich rodzinom i najbliższym znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans                   tych osób i rodzin. Udzielanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych ze środowiska byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych                                     posiadających  prawo do emerytury lub renty oraz ich rodzinom;                                                                                                                                                                                                      5) 88.10.Z – podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych i obłożnie chorych emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin między innymi poprzez ochronę i                           promocję zdrowia, pomoc socjalną i materialną;                                                                                                                                                                                                                                    6) 90.04.Z – działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;                                                                                                                                                                                  7) 94.12.Z – podejmowanie współdziałania z władzami państwowymi, samorządowymi, właściwymi organami resortu spraw wewnętrznych oraz ze związkami zawodowymi               policjantów w sprawach istotnych dla środowiska emerytów i rencistów między innymi w zakresie wypracowywania prawnych rozwiązań systemu emerytalno-rentowego            dla byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych;                                                                                                                                                                                                 8) 94. 12.Z – współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, poza resortowymi organizacjami emerytów i rencistów oraz                ich zrzeszeniami w zakresie działania na rzecz członków stowarzyszenia;                                                                                                                                                                                        9) 94.12.Z – współpracowanie z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się sprawami ochrony i obrony praw człowieka;                                                        10) 94.99.Z – działalność wspomagającą rozwój wspólnot, społeczności lokalnych oraz na rzecz integracji europejskiej a także rozwijania kontaktów i współpracy między                     społecznościami, mającą na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;                      1 1) 96.03.Z – otaczanie opieką mogił oraz miejsc pamięci zmarłych i poległych funkcjonariuszy oraz żołnierzy resortu spraw wewnętrznych.
 1. Działalność wskazana w ust. 2 prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego jako nieodpłatna działalność statutowa. Prowadzona działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację zarówno pod względem organizacyjnym jak i rachunkowym.
 2. Stowarzyszenie podejmuje interwencje oraz inne czynności mające na celu usunięcie utrudnień w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania samodzielnie oraz we współdziałaniu z innymi organizacjami społecznymi, związkowymi oraz samorządowymi.
 4. Realizacja celów i zadań związanych z obronnością, bezpieczeństwem i ochroną porządku publicznego wymaga uzgodnień odpowiednio z Ministrem Obrony Narodowej lub ministrem właściwym do spraw wewnętrznych albo organami przez nich określonymi.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§6

 1. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:                                                                                                                                                                                                                                                       l) Zwyczajnych;    2) Wspierających,        3) Honorowych.
 1. Członkostwo zwyczajne i wspierające nabywa się, po złożeniu pisemnej deklaracji oraz uiszczeniu wpisowego – z chwilą podjęcia Uchwały przez Zarząd Koła.
 2. Członkostwo honorowe nabywa się wraz z wpisem na listę członków Stowarzyszenia, w drodze nadania członkostwa przez Koło.

§7

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać:                                                                                                                                                                                                                         

    1) były funkcjonariusz oraz jego współmałżonek;                                                                                                                                                                                                                                                 2) emerytowany pracownik resortu spraw wewnętrznych;                                                                                                                                                                                                                                 3) wdowa/wdowiec po poległym lub zmarłym funkcjonariuszu;                                                                                                                                                                                                                       4) były żołnierz resortu spraw wewnętrznych;                                                                                                                                                                                                                                                       5) wdowa/wdowiec po poległym lub zmarłym żołnierzu resortu spraw wewnętrznych;                                                                                                                                                                               6) wdowa/wdowiec po zmarłym członku Stowarzyszenia.

 1. Nie może być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia osoba, która:
 2. l) została zwolniona ze służby na skutek skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub za przestępstwo skarbowe. Przepis ten stosuje się odpowiednio do współmałżonka;                                                                                                                                                                                                                                                                  2) została dyscyplinarnie wydalona ze służby;                                                                                                                                                                                                                                              3) swoim postępowaniem naraża na szkodę dobre imię Stowarzyszenia.
 3. Członka zwyczajnego przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd Koła.
 4. O odmowie przyjęcia członka zwyczajnego do Stowarzyszenia Zarząd Koła powiadamia zainteresowanego pisemnie. Zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu nadrzędnego w terminie 30 dni od powiadomienia.
 5. Zarząd nadrzędny rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 4 na swoim najbliższym posiedzeniu i o powziętej decyzji powiadamia zainteresowanego na piśmie. Decyzja Zarządu nadrzędnego jest ostateczna.

§8

        Członek zwyczajny ma prawo:                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. uczestniczenia w wyborach do władz i organów Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym;                                                                                                                                     2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;                                                                                                                                                                                                         3. udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;                                                                                                                                                                                           4. udziału w zebraniach i posiedzeniach władz Stowarzyszenia, w czasie których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby;                                                                                                   5. uzyskiwania informacji o decyzjach i uchwałach oraz działalności władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli;                                                                                                                                 6. wysuwania postulatów i wniosków wobec wszystkich władz Stowarzyszenia;                                                                                                                                                                                           7. korzystania z pomocy prawnej oraz socjalno — bytowej;                                                                                                                                                                                                                                 8. noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia.

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek ;                                                                                                                                                                                                                                                                          1. udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;                                                                                                                                                                                                          2. uczestniczenia w zebraniach Koła, którego jest członkiem;                                                                                                                                                                                                                  3. uczestniczenia w pracach władz Stowarzyszenia, do których został wybrany;                                                                                                                                                                                  4. przestrzegania Statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia;                                                                                                                                                                                                          5. terminowego opłacania składki członkowskiej.

§9

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może także zostać osoba fizyczna niemająca obywatelstwa polskiego, ale będąca członkiem organizacji emeryckiej państwa, z którym Stowarzyszenie podpisało umowę o współpracy międzynarodowej przewidzianą w § 3 ust. 2 Statutu.
 3. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania Statutu, uchwał oraz decyzji władz Stowarzyszenia, a także wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
 4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która zasłużyła się dla Stowarzyszenia. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich i wpisowego.
 5. Członek wspierający i honorowy posiada takie prawa jak członek zwyczajny, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego. Może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.
 6. Członka wspierającego oraz honorowego będącego osobą fizyczną przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd Koła. Członka wspierającego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej przyjmuje na mocy uchwały Zarząd Wojewódzki/ Okręgowy/ Stołeczny.

§ 1O

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w wyniku:                                                                                                                                                                                                                l) śmierci członka;                                                                                                                                                                                                                                                                                           2) orzeczenia kary wydalenia ze Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu Koła, którego wydalony był członkiem w następujących przypadkach:                                                                      a) rażącego naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia;                                                                                                                                                                                                                  b) notorycznego nieprzestrzegania uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia;                                                                                                                                                                                         c) świadomego działania na szkodę Stowarzyszenia lub stwierdzenia postawy nielicującej z godnością członka Stowarzyszenia;                                                                               3) skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Koła z powodu:                                                                                                                                                                                                          a) nieopłacenia składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;                                                                                                                                                                                          b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej lub za przestępstwo skarbowe;                                                                                                                             c) zgłoszenia Zarządowi Koła woli wystąpienia ze Stowarzyszenia;                                                                                                                                                                                             4) utraty bytu prawnego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 2. Uchwała Zarządu Koła w sprawie skreślenia lub wydalenia członka jest prawomocna, jeżeli w terminie 30 dni od powiadomienia, skreślony lub wydalony członek nie złoży odwołania od tej uchwały.
 3. Od uchwały Zarządu Koła w sprawie skreślenia lub wydalenia członka ze Stowarzyszenia służy w terminie określonym w ust. 2 odwołanie do najbliższego Zebrania Koła, którego decyzja jest ostateczna.
 4. Członka wspierającego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej w przypadku zaprzestania działalności lub utraty osobowości prawnej skreśla z listy członków Stowarzyszenia, na mocy uchwały, Zarząd Wojewódzki/ Okręgowy/ Stołeczny. Uchwała ta jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

§ 11

 1. W skład struktury organizacyjnej Stowarzyszenia wchodzą następujące terenowe jednostki organizacyjne:                                                                                                                              l) Oddziały Wojewódzkie/ Okręgowe i Oddział Stołeczny;                                                                                                                                                                                                                      2) Koła.
 2. Oddziały Wojewódzkie obejmują swoim działaniem ustalony administracyjnie obszar działania Komend Wojewódzkich. Dla utworzenia Oddziału Wojewódzkiego wymagane jest funkcjonowanie co najmniej trzech Kół oraz uchwała Zarządu Głównego.
 3. Oddział Stołeczny obejmuje swoim działaniem struktury Stowarzyszenia zrzeszone w rejonie działania Komendy Stołecznej Policji, z wyłączeniem Zarządu Głównego.
 4. Oddziały Okręgowe, istniejące w dniu uchwalania Statutu na podstawie wcześniejszych uchwał Zarządu Głównego, działają na części obszaru województw administracyjnych.
 5. Po wejściu w życie niniejszego Statutu nie mogą być tworzone nowe Oddziały Okręgowe.
 6. Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia. Działa w środowisku emerytów i rencistów, jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych albo na ustalonym administracyjnie obszarze powiatu, miasta, gminy lub ich części. Koła w ramach swoich struktur mogą tworzyć kluby zainteresowań.
 7. Jednostki terenowe wymienione w ust. 2, 3 i 4 mogą być znoszone:                                                                                                                                                                                                      l) uchwałą Zarządu Głównego w przypadku trwałego zaprzestania działalności lub wobec nieskuteczności postępowania naprawczego wobec ich organów określonego w § 35 ust. 1 i 3 Statutu;                                                                                                                                                                                                                                                                                              2) poprzez samorozwiązanie się w drodze uchwały Wojewódzkiego/ Okręgowego/ Stołecznego Zebrania Delegatów określonej w § 21 ust. 1 1 Statutu.
 1. Koło Stowarzyszenia może być rozwiązane:

1) uchwałą Zarządu Wojewódzkiego/ Okręgowego/ Stołecznego w przypadku trwałego zaprzestania działalności lub wobec nieskuteczności postępowania naprawczego określonego w § 35 ust. 1,2 i 3 Statutu wobec jego organów;

2) poprzez samorozwiązanie się w drodze uchwały Zebrania Koła określonej w § 28 ust. 10 Statutu.

     9. Ilekroć w dalszej części statutu używa się terminu „Oddział” lub „Oddział Wojewódzki” rozumie się przez to Oddział Wojewódzki, Oddział Okręgowy i Oddział Stołeczny.

   10. Ilekroć w dalszej części statutu używa się terminu ,Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia” rozumie się przez to terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia.

Władze Stowarzyszenia i zasady ich wyboru

§ 12

 1. Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:                                                                                                                                                                                                                                                  l) Krajowe Zebranie Delegatów;                                                                                                                                                                                                                                                                   2) Zarząd Główny;                                                                                                                                                                                                                                                                                           3) Główna Komisja Rewizyjna – jako organ kontroli wewnętrznej.
 2. Władzami terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia są:                                                                                                                                                                                                l) Wojewódzkie/ Okręgowe/ Stołeczne Zebranie Delegatów;                                                                                                                                                                                                                  2) Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, Zarząd Oddziału Okręgowego oraz Zarząd Oddziału Stołecznego;                                                                                                                                    3) Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego, Komisja Rewizyjna Oddziału Okręgowego oraz Komisja Rewizyjna Oddziału Stołecznego — jako organ kontroli wewnętrznej; 4) Zebranie Koła;                                                                                                                                                                                                                                                                                              5) Zarząd Koła;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6) Komisja Rewizyjna Koła — jako organ kontroli wewnętrznej.
 3. Zarząd Główny jest jednostką nadrzędną dla wszystkich jego jednostek organizacyjnych na obszarze administracyjnym Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego jest jednostką nadrzędną dla wszystkich jego jednostek organizacyjnych zrzeszonych na obszarze administracyjnym województwa, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 6.
 5. Zarząd Oddziału Stołecznego jest jednostką nadrzędną dla wszystkich jego jednostek organizacyjnych zrzeszonych w rejonie działania Komendy Stołecznej Policji, z wyłączeniem Zarządu Głównego.
 6. Zarząd Oddziału Okręgowego jest jednostką nadrzędną dla wszystkich jego jednostek organizacyjnych zrzeszonych na terenie działania Oddziału Okręgowego.
 7. Ilekroć w dalszej części statutu używa się terminu „Zarząd Wojewódzki” rozumie się przez to Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, Zarząd Oddziału Okręgowego i Zarząd Oddziału Stołecznego.

§ 13

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym kolegialnym organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Terenowymi organami kontroli wewnętrznej są:                                           l) Komisje Rewizyjne Oddziałów Wojewódzkich, Komisje Rewizyjne Oddziałów Okręgowych, Komisja Rewizyjna Oddziału Stołecznego;                                                                      2) Komisje Rewizyjne Kół.
 1. Komisje Rewizyjne są organami niezależnymi i odrębnymi od Zarządów jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia, nie podlegają im w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym Członkowie Komisji Rewizyjnych:                                                                                                                                                          l) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z jego członkami w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;                                                                                                                                                                                                                                                                                2) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisjach Rewizyjnych zwrot uzasadnionych kosztów.
 1. Ilekroć w dalszej części statutu używa się pojęcia „Wojewódzka Komisja Rewizyjna” rozumie się przez to Komisję Rewizyjną Oddziału Wojewódzkiego, Komisję Rewizyjną Oddziału Okręgowego i Komisję Rewizyjną Oddziału Stołecznego.

§14

 1. Uchwały, decyzje i postanowienia władz i organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeśli Statut nie stanowi inaczej.
 2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w drodze tajnego głosowania. Wybory mogą być przeprowadzone także w głosowaniu jawnym na podstawie uchwały Zebrania Delegatów lub Zebrania Koła.
 3. Skład osobowy władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji uzupełniany jest przez te władze w przypadkach: zgonu członka władz, jego rezygnacji, utraty członkostwa lub odwołania go z pełnionej funkcji.
 4. Uzupełnienia dokonuje się spośród niewybranych kandydatów do tych władz, z uwzględnieniem największej liczby głosów „za” uzyskanych w wyborach przez kandydatów i odbywa się w głosowaniu jawnym według niżej wymienionych zasad:                                                                                                                                                                                                  1) uzupełnienie składu osobowego Zarządu Głównego lub jego Prezydium odbywa się na wniosek Prezesa Zarządu Głównego lub osoby, której tę funkcję czasowo powierzono;  2) uzupełnienie składu osobowego Zarządu Wojewódzkiego lub jego Prezydium odbywa się na wniosek Prezesa Zarządu Wojewódzkiego lub osoby, której tę funkcję czasowo powierzono;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3) uzupełnienie składu Zarządu Koła odbywa na wniosek Prezesa Zarządu Koła lub osoby, której tę funkcję czasowo powierzono;                                                                                    4) uzupełnienie składu w Komisjach Rewizyjnych następuje w przypadkach wymienionych w ust. 3, z zastrzeżeniem, że prawo złożenia wniosku o uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej przysługuje Przewodniczącemu Komisji danego szczebla lub osobie, której czasowo powierzono pełnienie tej funkcji.
 1. Uzupełnienie dokooptowanych członków władz w trybie i na zasadach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 2. W razie nieskuteczności uzupełnienia składu władz w sposób wskazany w ust. 3 i 4, na wakujące miejsca do władz Stowarzyszenia, z wyłączeniem funkcji Prezesa, można dokonać uzupełnienia ich składu spośród członków Stowarzyszenia niebędących delegatami, z zastrzeżeniem ust. 5. W przypadku konieczności przekroczenia tego limitu zwołuje się Zebranie Delegatów lub Zebranie Koła.
 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Mandaty delegatów na Krajowe, Wojewódzkie/ Okręgowe/ Stołeczne Zebrania Delegatów są ważne przez całą kadencję z tym, że mandat delegata wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
  1. zgonu delegata;                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  2.  zrzeczenia się mandatu przez delegata;                                                                                                                                                                                                                                       
  3.  ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
  4.  odwołania z funkcji Delegata przez organ powołujący.

Krajowe Zebranie Delegatów

§15

 1. Krajowe Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Krajowe Zebranie Delegatów jest zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 1. Termin zwołania Krajowego Zebrania Delegatów ustala Zarząd Główny. Krajowe Zebranie Delegatów sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest co cztery lata.
 2. W Krajowym Zebraniu Delegatów biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym: delegaci wybrani na Wojewódzkich Zebraniach Delegatów w proporcji jeden delegat na 250 członków zwyczajnych; jeśli z podziału liczby członków przez tę normę powstaje reszta w liczbie przekraczającej połowę normy – przysługuje jeden mandat więcej. W Oddziałach liczących do 375 członków zwyczajnych wybiera się ponadto jednego Zastępcę Delegata, któremu – w przypadku przemijającej przeszkody uniemożliwiającej Delegatowi udział w Krajowym Zebraniu Delegatów przysługuje prawo udziału w tym Zebraniu, z zachowaniem pełni praw Delegata;                                                                 2. z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym niebędący delegatami członkowie ustępujących władz naczelnych Stowarzyszenia;                                                             3. z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym członkowie Stowarzyszenia zaproszeni na Krajowe Zebranie Delegatów przez Zarząd Główny.
 1. Zarząd Główny zawiadamia Delegatów, Zarządy oraz Główną Komisję Rewizyjną o terminie i miejscu obrad Krajowego Zebrania Delegatów co najmniej na 45 dni przed rozpoczęciem jego obrad.
 2. Zarząd Główny w terminie co najmniej na 14 dni przed terminem Krajowego Zebrania przesyła Delegatom sprawozdania ze swojej działalności oraz z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Delegatów, projekt porządku obrad i projekt regulaminu Zebrania.
 3. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem obrad Krajowego Zebrania Delegatów przesyła Delegatom i Zarządowi Głównemu sprawozdanie ze swojej działalności oraz ocenę działalności Zarządu Głównego.
 4. Krajowe Zebranie Delegatów obraduje na posiedzeniach plenarnych lub

w powołanych przez Zebranie komisjach problemowych na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad.

 1. Do kompetencji Krajowego Zebrania Delegatów należy:                                                                                                                                                                                                                              1. uchwalenie Regulaminu i porządku obrad Krajowego Zebrania Delegatów;                                                                                                                                                                                   2. uchwalanie programu i głównych kierunków działania Stowarzyszenia;                                                                                                                                                                                           3. uchwalanie Regulaminu działania Głównej Komisji Rewizyjnej;                                                                                                                                                                                                         4. uchwalenie Statutu i dokonywanie w nim zmian;                                                                                                                                                                                                                                   5. uchwalanie Regulaminu Wyróżnień i Odznaczeń Stowarzyszenia;                                                                                                                                                                                                     6. wybór Prezesa Zarządu Głównego oraz jego odwoływanie;                                                                                                                                                                                                                   7. określenie liczby członków Prezydium Zarządu Głównego oraz ich wybór i odwoływanie;                                                                                                                                                           8. określenie liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz ich wybór i odwoływanie;                                                                                                                                                               9. wybór komisji problemowych Krajowego Zebrania Delegatów;                                                                                                                                                                                                         10. nadawanie i pozbawianie tytułów honorowych oraz dokonywanie wpisu do Księgi Zasłużonych i wykreślanie z niej;                                                                                                         11. przyjęcie sprawozdania Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej;                                                                                                                                                                        12. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;                                                                                                                                                                                                    13. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Krajowego Zebrania Delegatów;                                                                                                                                                  14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejsca siedziby Zarządu Głównego;                                                                                                                                                                                  15. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku.

§16

          l . Nadzwyczajne Krajowe Zebranie Delegatów zwoływane jest uchwałą Zarządu Głównego:

 1. z inicjatywy Zarządu Głównego;
 2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Wojewódzkich Stowarzyszenia;
 4. na pisemny wniosek co najmniej połowy delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów.                                                                                                                                                                    2. Nadzwyczajne Krajowe Zebrania Delegatów zwołuje Zarząd Główny w terminie co najmniej 30 dni od daty podjęcia uchwały albo wysunięcia wniosku, jednak nie później niż 60 dni od tej daty.                                                                                                                                                                                                                                                                                            3. Nadzwyczajne Krajowe Zebranie Delegatów obraduje nad sprawami, dla których rozstrzygnięcia zostało zwołane.

Zarząd Główny

§17

 1. Zarząd Główny reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz w okresie między Krajowymi Zebraniami Delegatów kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Główny składa się z następujących członków:                                                                                                                                                                                                                                     1) Prezesa Zarządu Głównego, będącego jednocześnie członkiem Prezydium Zarządu Głównego;                                                                                                                                                 2) Członków Prezydium Zarządu Głównego, w którego skład wchodzą: Prezes Zarządu Głównego, Wiceprezesi Zarządu Głównego, Skarbnik Zarządu Głównego, Sekretarz Zarządu Głównego oraz członkowie bezfunkcyjni;                                                                                                                                                                                                                                          3) Prezesów Zarządów Wojewódzkich wybranych na Wojewódzkich Zebraniach Delegatów.
 1. Wybór osób wchodzących w skład Zarządu Głównego wymienionych w ust. 2 punkt 1 i 2 z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2, następuje przez Krajowe Zebranie Delegatów spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia i wymaga ich osobistego udziału w Krajowym Zebraniu Delegatów.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 3. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje jego Prezes lub upoważniony przez

Prezesa członek Prezydium, powiadamiając o tym członków Zarządu oraz Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie co najmniej na 30 dni od mającego się odbyć posiedzenia, podając jego miejsce, termin i porządek obrad. Materiały na posiedzenie Zarządu Głównego przekazywane są jego uczestnikom co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. W razie nieprzemijającej przeszkody posiedzenie Zarządu zwołuje jeden z Wiceprezesów.

 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
  1. organizowanie działalności Stowarzyszenia;
  2. określenie struktury Prezydium Zarządu Głównego oraz wybór osób funkcyjnych Zarządu Głównego w tym Wiceprezesów Zarządu Głównego, Skarbnika Zarządu Głównego oraz Sekretarza Zarządu Głównego, poza wyborem Prezesa Zarządu Głównego;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Głównego i jego Prezydium na zasadach określonych w § 14 ust. 3 oraz w ust. 4 pkt l, a także w ust. 5 i 6 Statutu;
  4. tworzenie Biura Zarządu Głównego;
  5. uchwalanie Regulaminu działania Zarządu Głównego oraz Prezydium Zarządu Głównego;
  6. powoływanie Rzecznika Prasowego Zarządu Głównego, Redaktora organu prasowego oraz Administratora strony internetowej Zarządu Głównego;
  7. wybór stałych bądź okresowych Komisji Problemowych Zarządu Głównego oraz zatwierdzanie regulaminów ich działania;
  8. zwoływanie Krajowego Zebrania Delegatów;
  9. ustalanie wysokości wpisowego, rocznej składki członkowskiej oraz zasad podziału środków finansowych uzyskanych z tych tytułów pomiędzy Koła, Oddziały Wojewódzkie i Zarząd Główny;
  10. uchwalanie rocznych planów działania Stowarzyszenia;
  11. przyjęcie sprawozdania ze swojej działalności celem przedstawienia go na Krajowym Zebraniu Delegatów;
  12. realizowanie uchwał i deklaracji programowej Krajowego Zebrania Delegatów oraz zaleceń i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej;
  13. uchwalanie budżetu Zarządu Głównego;
  14. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku
  15. powoływanie fundacji gromadzących fundusze na działalność statutową Stowarzyszenia;
  16. podejmowanie uchwał wynikających z posiadania przez Stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku Publicznego;
  17. uchwalanie zasad prowadzenia działalności finansowej i gospodarczej przez struktury organizacyjne Stowarzyszenia;
  18. uchylanie uchwał Zarządów Wojewódzkich sprzecznych z przepisami prawa lub Statutem;
  19. tworzenie oraz znoszenie Oddziałów Wojewódzkich;
  20. nadzór nad przyjmowaniem osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na członków wspierających Stowarzyszenia;
  21. podejmowanie decyzji o nadaniu strukturom Stowarzyszenia sztandaru;
  22. nadawanie odznak honorowych, dyplomów i innych wyrazów uznania oraz występowanie o odznaczenia państwowe;
  23. występowanie do Krajowego Zebrania Delegatów z wnioskami o nadanie lub pozbawienie tytułów honorowych Stowarzyszenia oraz o dokonanie wpisów do Księgi Zasłużonych, a także skreśleń z niej;
  24. podejmowanie uchwał i podpisywanie umów w sprawie nawiązania i prowadzenia współpracy z organizacjami krajowymi oraz międzynarodowymi;
  25. podejmowanie innych uchwał oraz wydawanie zaleceń lub postanowień dotyczących działalności Zarządu Głównego oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia;
  26. powiadamianie Krajowego Rejestru Sądowego o zmianach w składzie osobowym Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, zmianie adresu siedziby Zarządu Głównego i Zarządów Wojewódzkich oraz o zmianach w Statucie;
  27. podejmowanie uchwał w sprawie uzyskania osobowości prawnej przez Oddziały Wojewódzkie i Koła;
  28. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 1. W przypadku przemijającej przeszkody uniemożliwiającej Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego wybranemu przez Wojewódzkie Zebranie Delegatów udział w posiedzeniu Zarządu Głównego – macierzysty Zarząd Wojewódzki może podjąć każdorazowo uchwałę o upoważnieniu innego członka Zarządu Wojewódzkiego do wzięcia przez niego udziału w posiedzeniu Zarządu Głównego – z zachowaniem pełni praw członka Zarządu Głównego.
 2. Członkowie Zarządu Głównego mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach macierzystych Kół.
 3. Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną przez nich funkcją.
Prezydium Zarządu Głównego

§ 18

 1. Prezydium Zarządu Głównego jest organem zarządzająco wykonawczym i w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego posiada uprawnienia wymienione w ust. 2 wypełniając swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez Zarząd Główny Regulaminem.
 2. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy:                                                                                                                                                                                                                 1) realizowanie uchwał i deklaracji programowej Krajowego Zebrania Delegatów oraz uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Głównego;                                                                        2) gospodarowanie i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w granicach rzeczowych i kwotowych określonych w budżecie, jak i udzielanie w tym zakresie upoważnień członkom Prezydium;                                                                                                                                                                                                                                                                                        3) przygotowanie projektu budżetu Zarządu Głównego;                                                                                                                                                                                                                            4) opiniowanie Regulaminów działania Zarządów Wojewódzkich Stowarzyszenia;                                                                                                                                                                            5) rekomendowanie Zarządowi Głównemu uchylenie uchwał Zarządów Wojewódzkich sprzecznych z przepisami prawa lub Statutem;                                                                              6) występowanie do Głównej Komisji Rewizyjnej o przeprowadzanie doraźnych kontroli w jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia;                                                                        7) udzielanie pomocy w tworzeniu jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia;                                                                                                                                                                                  8) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i klubami zrzeszającymi emerytów i rencistów;                                                                                                                          9) koordynowanie działań oraz prowadzenie sprawozdawczości z działalności Stowarzyszenia, w tym gospodarczej i finansowej;                                                                                    10) opiniowanie kandydatur na Rzecznika Prasowego Zarządu Głównego, Redaktora organu prasowego oraz Administratora strony internetowej Zarządu Głównego;                  11) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 1. Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.
 2. Decyzje Prezydium Zarządu Głównego muszą uzyskać akceptację Zarządu Głównego w drodze uchwały, z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. Nie wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny decyzje Prezydium:                                                                                                                                                                                               l) w sprawie udzielenia pomocy finansowej, bądź jej odmowy, ze środków, jakimi Stowarzyszenie dysponuje w ramach posiadania statusu Organizacji Pożytku Publicznego;    2) dotyczące spraw finansowych realizowanych w zakresie rzeczowym i kwotowym określonym w budżecie.

Prezes Zarządu Głównego

§19

 1. Prezes Zarządu Głównego kieruje pracami Zarządu poprzez:                                                                                                                                                                                                                 l) określenie zakresu obowiązków dla członków Prezydium Zarządu Głównego;                                                                                                                                                                             2) powierzanie pozostałym członkom Zarządu Głównego realizację zadań wynikających z zakresu działania Stowarzyszenia.
 2. Prezes Zarządu Głównego odpowiada za realizację zadań wynikających z jego kompetencji i zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania wykonywania obowiązków od członków Zarządu Głównego.
 3. Prezes Zarządu Głównego, w okresie między posiedzeniami Prezydium Zarządu Głównego posiada jego uprawnienia wymienione § 18 ust. 2 pkt 1, 7, 8, 9 i 11 Statutu, z zastrzeżeniem, że podjęte przez niego wówczas decyzje, dla ich ważności, wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny na najbliższym jego posiedzeniu.
 4. Nie wymagają zatwierdzenia decyzje Prezesa Zarządu Głównego dotyczące spraw finansowych realizowane w zakresie rzeczowym i kwotowym określonym w budżecie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 38 Statutu.
 5. Prezes Zarządu Głównego przedstawia na posiedzeniach Zarządu Głównego informację z działalności Prezydium.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 20

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i działa w składzie określonym przez Krajowe Zebranie Delegatów.
 2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego. Zasady reprezentowania Komisji w posiedzeniach Zarządu Głównego określa Regulamin Komisji.
 4. Szczegółowe zasady działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji uchwalony przez Krajowe Zebranie Delegatów.
 5. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:                                                                                                                                                                                                                      l)  przeprowadzenie do końca kwietnia kontroli działalności statutowej oraz gospodarki finansowej Zarządu Głównego za rok poprzedni, a także przedstawienie wniosków i uwag z kontroli na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego;                                                                                                                                                                                                             2) przeprowadzenie doraźnych kontroli działalności Zarządu Głównego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego albo jego Prezydium, oraz takich samych kontroli Zarządów Wojewódzkich oraz Kół;                                                                                                                                                                                                                                                   3) opracowanie rocznego planu kontroli wraz z projektem preliminarza wydatków, stanowiącego część projektu budżetu Stowarzyszenia, oraz przedstawienie go do akceptacji Zarządowi Głównemu;                                                                                                                                                                                                                                                                                      4) składanie zastrzeżeń do uchwał, decyzji, postanowień, przedsięwzięć władz Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia, że mogą one spowodować szkody w działalności Stowarzyszenia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5) wydawanie władzom statutowym Stowarzyszenia zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w ich działalności, z określeniem terminów ich usunięcia oraz sprawdzanie stanu realizacji tych zaleceń;                                                                                                                                                                                                                                                    6) sprawowanie nadzoru instancyjnego nad działalnością Komisji Rewizyjnych wszystkich szczebli;                                                                                                                                          7) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zebrania Delegatów, względnie posiedzenia Zarządu Głównego w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem działań jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia;                                                                                                                                                                                          8) składanie sprawozdania z własnej działalności na Krajowym Zebraniu Delegatów wraz z oceną działalności statutowej i gospodarki finansowej Zarządu Głównego oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;                                                                                                                                                                                            9) reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach zawieranych pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach pomiędzy nimi. Do reprezentowania Stowarzyszenia wystarczy 2 członków Głównej Komisji Rewizyjnej upoważnianych każdorazowo uchwałą Komisji;                                                                                                              10) uzupełnianie składu Komisji na zasadach określonych w § 14 ust. 3 i w ust. 4 pkt 4, a także w ust. 5 i 6 Statutu.                                                                                                             6. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Wojewódzkie Zebranie Delegatów

§ 21

 1. Wojewódzkie Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia na terenie województwa, okręgu lub w rejonie działania Komendy Stołecznej Policji i jest zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne .
 2. Ilekroć w dalszej części statutu używa się terminu „ Wojewódzkie Zebranie Delegatów” rozumie się przez to Wojewódzkie/ Okręgowe/ Stołeczne Zebranie Delegatów.
 3. Termin zwołania Wojewódzkiego Zebrania Delegatów ustala Zarząd Wojewódzki. Sprawozdawczo – wyborcze Wojewódzkie Zebranie Delegatów zwoływane jest co cztery lata.
 4. W Wojewódzkim Zebraniu Delegatów biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym: Delegaci wybrani na Zebraniach Kół w proporcji jeden delegat na 20 członków zwyczajnych; jeśli z podziału liczby członków przez tę normę powstaje reszta w liczbie przekraczającej połowę normy przysługuje jeden mandat więcej. W Kołach liczących do 30 członków zwyczajnych wybiera się jednego Delegata, jak również jednego Zastępcę Delegata, któremu — w przypadku przemijającej przeszkody uniemożliwiającej Delegatowi udział w Wojewódzkim Zebraniu Delegatów — przysługuje prawo udziału w tym Zebraniu, z zachowaniem pełni praw Delegata;
  2. z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym niebędący delegatami członkowie ustępujących władz wojewódzkich Stowarzyszenia;
  3. z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym członkowie Stowarzyszenia zaproszeni na Wojewódzkie Zebranie Delegatów przez Zarząd Wojewódzki.
 5. Zarząd Wojewódzki zawiadamia Delegatów, Zarząd Główny, Zarządy Kół i Komisję Rewizyjną o terminie i miejscu obrad Zebrania Delegatów na co najmniej 45 dni przed rozpoczęciem jego obrad.
 1. Zarząd Wojewódzki w terminie co najmniej na 14 dni przed terminem Wojewódzkiego Zebrania przesyła Delegatom sprawozdania ze swojej działalności oraz z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Delegatów, porządek obrad i projekt regulaminu Zebrania.
 2. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w terminie 21 dni przed rozpoczęciem obrad Wojewódzkiego Zebrania Delegatów przesyła Delegatom i Zarządowi Wojewódzkiemu sprawozdanie ze swojej działalności oraz ocenę działalności Zarządu Wojewódzkiego.
 3. Wojewódzkie Zebranie Delegatów obraduje na posiedzeniach plenarnych lub w powołanych przez Wojewódzkie Zebrania Delegatów komisjach problemowych, na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad.
 4. Do kompetencji Wojewódzkiego Zebrania Delegatów należy:                                                                                                                                                                                                                 1 ) uchwalenie regulaminu i porządku obrad Wojewódzkiego Zebrania Delegatów;                                                                                                                                                                           2) uchwalanie programu i głównych kierunków działania Stowarzyszenia na terenie województwa/ okręgu/ stolicy;                                                                                                               3) uchwalanie regulaminu działania Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej;                                                                                                                                                                                               4) wybór Prezesa Zarządu Wojewódzkiego oraz jego odwoływanie;                                                                                                                                                                                                       5) określenie liczby członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego oraz ich wybór i odwoływanie;                                                                                                                                                 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejsca siedziby Zarządu Wojewódzkiego;
   7) określenie liczby członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz ich wybór i odwoływanie;                                                                                                                                                   8) wybór Komisji problemowych Wojewódzkiego Zebrania Delegatów;                                                                                                                                                                                               9) wybór Delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów oraz Zastępców Delegatów w przypadkach wskazanych w Statucie;                                                                                                    10) przyjęcie sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej;                                                                                                                                                    11) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu;                                                                                                                                                                                            12) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Wojewódzkiego Zebrania Delegatów.                                                                                                                                   10. Wojewódzkie Zebranie Delegatów może podjąć uchwałę w sprawie wystąpienia przez Zarząd Wojewódzki do Zarządu Głównego z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie uzyskania osobowości prawnej przez Oddział Wojewódzki. Podjęcie uchwały w tej sprawie wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na Wojewódzkim Zebraniu Delegatów.                                                                                                                                                                                                                                   11. Wojewódzkie Zebranie Delegatów może podjąć uchwałę w sprawie samorozwiązania Oddziału. Podjęcie takiej uchwały wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwała ta winna zawierać zapis o przeznaczeniu jego majątku na rzecz Stowarzyszenia.

§22

 1. Nadzwyczajne Wojewódzkie Zebranie Delegatów zwoływane jest uchwałą Zarządu Wojewódzkiego:                                                                                                                                              1) z inicjatywy własnej lub Zarządu Głównego;                                                                                                                                                                                                                                           2) na wniosek Głównej lub Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej;                                                                                                                                                                                                           3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Kół;                                                                                                                                                                                                   4) na pisemny wniosek co najmniej połowy delegatów na Wojewódzkie Zebranie Delegatów.
 2. Nadzwyczajne Wojewódzkie Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Wojewódzki w terminie co najmniej 30 dni od daty podjęcia uchwały lub wysunięcia wniosku, jednak nie później niż 60 dni od tej daty.
 3. Nadzwyczajne Wojewódzkie Zebranie Delegatów obraduje nad sprawami, dla których rozstrzygnięcia zostało zwołane.

Zarząd Wojewódzki

§23

 1. Zarząd Wojewódzki, na zasadach wskazanych w §38 i §40 Statutu, reprezentuje na zewnątrz Oddział Wojewódzki, a w okresie między Wojewódzkimi Zebraniami Delegatów kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia na terenie odpowiednio: województwa/ okręgu/ rejonu działania Komendy Stołecznej Policji.
 2. Zarząd Wojewódzki składa się z następujących członków:                                                                                                                                                                                                                          1) Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, będącego równocześnie członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego;                                                                                                                       2) Członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, w którego skład wchodzą: Prezes Zarządu Wojewódzkiego, Wiceprezesi Zarządu Wojewódzkiego, Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego, Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego oraz członkowie bezfunkcyjni;                                                                                                                                                                          3) Prezesów Zarządów Kół wybranych na Zebraniach Kół.
 1.  Wybór osób wymienionych w ust. 2 punkt 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 2, następuje spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia i wymaga ich osobistego udziału w Wojewódzkim Zebraniu Delegatów.                                                                                                                                                                                                                                                            4. Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego odbywają się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.                                                                                                                  5. Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego zwołuje jego Prezes lub upoważniony przez Prezesa członek Prezydium, powiadamiając o tym członków Zarządu Wojewódzkiego oraz Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w terminie co najmniej na 14 dni od mającego się odbyć posiedzenia, podając jego miejsce, termin i porządek obrad. Materiały na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego przekazywane są jego uczestnikom co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. W razie nieprzemijającej przeszkody posiedzenie Zarządu zwołuje jeden z Wiceprezesów.
 1. Zarząd Wojewódzki jest zobowiązany, w terminie 14 dni od chwili powołania Oddziału, zawiadomić o tym organ nadzorujący określony w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach, właściwy ze względu na siedzibę Oddziału, podając skład Zarządu Oddziału, adres jego siedziby oraz doręczając Statut Stowarzyszenia.
 2. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie Zarządu Wojewódzkiego, adresu siedziby Zarządu Wojewódzkiego lub w Statucie Stowarzyszenia.
 3. Do zakresu działania Zarządu Wojewódzkiego należy:                                                                                                                                                                                                                            1) organizowanie działalności Stowarzyszenia na terenie objętym działaniem Zarządu Wojewódzkiego;                                                                                                                                    2) określenie struktury Prezydium Zarządu Wojewódzkiego oraz wybór osób funkcyjnych Zarządu Wojewódzkiego w tym Wiceprezesów Zarządu Wojewódzkiego, Skarbnika Zarządu Wojewódzkiego i Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego poza wyborem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego;                                                                                                                      3) podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium na zasadach określonych w § 14 ust 3 i w ust 4 pkt 2 oraz w ust 5 i 6 Statutu; 4) uchwalanie Regulaminu działania Zarządu Wojewódzkiego oraz jego Prezydium;                                                                                                                                                                     5) tworzenie Biura Zarządu Wojewódzkiego;                                                                                                                                                                                                                                               6) powoływanie Rzecznika Prasowego Zarządu Wojewódzkiego, Redaktora organu prasowego oraz Administratora strony internetowej;                                                                         7) wybór komisji stałych bądź problemowych Zarządu Wojewódzkiego oraz zatwierdzanie regulaminów ich działania;                                                                                                      8) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia lub rozwiązania Koła oraz wyrażenia zgody na podział Koła;                                                                                                                                      9) zwoływanie Wojewódzkiego Zebrania Delegatów;                                                                                                                                                                                                                                10) uchwalanie rocznych planów działania Stowarzyszenia na terenie objętym działaniem Zarządu Wojewódzkiego;                                                                                                            11) przyjęcie sprawozdania ze swojej działalności celem przedstawienia go na Wojewódzkim Zebraniu Delegatów;
  12) realizowanie uchwał i deklaracji programowej Krajowego Zebrania Delegatów, zaleceń i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej, a także realizowanie uchwał Wojewódzkiego Zebrania Delegatów oraz zaleceń i wniosków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej;                                                                                                                                            13) uchwalanie budżetu Zarządu Wojewódzkiego;                                                                                                                                                                                                                                      14) prowadzenie działalności finansowej i gospodarczej zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd Główny;                                                                                                                  15) podejmowanie, po uzyskaniu osobowości prawnej, uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Oddziału Stowarzyszenia;                                                                                  16) występowanie o nadanie sztandaru strukturom objętym działaniem Zarządu Wojewódzkiego;                                                                                                                                                17) wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie odznak honorowych, dyplomów i innych wyrazów uznania oraz o odznaczenia państwowe;                                                            18) występowanie, za pośrednictwem Zarządu Głównego do Krajowego Zebrania Delegatów z wnioskami o nadanie lub pozbawienie tytułów honorowych Stowarzyszenia oraz wpisów do Księgi Zasłużonych;                                                                                                                                                                                                                                                                        19) opiniowanie Regulaminów działania Zarządów Kół;                                                                                                                                                                                                                        20) występowanie do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie doraźnej kontroli Zarządów Kół;                                                                                                                      21) uchylanie uchwał Zebrań lub Zarządów Kół sprzecznych z przepisami prawa lub Statutem;                                                                                                                                                    22) podejmowanie innych uchwał oraz wydawanie zaleceń lub postanowień dotyczących działalności jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia na terenie objętym działaniem Zarządu Wojewódzkiego;                                                                                                                                                                                                                                                                                23) reprezentowanie na zewnątrz Oddziału Wojewódzkiego.
 1. W przypadku przemijającej przeszkody uniemożliwiającej Prezesowi Zarządu Koła wybranemu przez Zebranie Koła udział w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego – Zarząd macierzystego Koła może podjąć każdorazowo uchwałę o upoważnieniu innego członka Zarządu Koła do wzięcia przez niego udziału w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego – z zachowaniem pełni praw członka Zarządu Wojewódzkiego.
 2. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach macierzystych Kół.
 3. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną przez nich funkcją.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego.

§24

 1. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego jest organem zarządzająco — “konawczym i w okresie między posiedzeniami Zarządu Wojewódzkiego posiada uprawnienia wymienione w ust. 2 wypełniając swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez Zarząd Wojewódzki regulaminem.
 2. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Wojewódzkiego należy:
  1. realizowanie uchwał i deklaracji programowej Wojewódzkiego Zebrania Delegatów oraz uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Wojewódzkiego;
  2. gospodarowanie i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w granicach rzeczowych i kwotowych określonych w budżecie, jak i udzielanie w tym zakresie upoważnień członkom Prezydium;
  3. przygotowanie projektu budżetu Zarządu Wojewódzkiego;
  4. opiniowanie regulaminów działania Zarządów Kół objętych zakresem działania Zarządu Wojewódzkiego;
  5. rekomendowanie Zarządowi Wojewódzkiemu uchylenie uchwał lub decyzji Zebrań Kół lub Zarządów Kół sprzecznych z przepisami prawa lub Statutem;
  6. występowanie do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej o przeprowadzanie kontroli doraźnych w jednostkach organizacyjnych objętych zakresem działania Zarządu Wojewódzkiego;
  7. udzielanie pomocy w tworzeniu jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia objętych zakresem działania Zarządu Wojewódzkiego;
  8. współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i klubami zrzeszającymi emerytów i rencistów;
  9. koordynowanie działań oraz prowadzenie sprawozdawczości z działalności Stowarzyszenia, w tym gospodarczej i finansowej;
  10. opiniowanie kandydatur na Rzecznika Prasowego Zarządu Wojewódzkiego, Redaktora organu prasowego oraz Administratora strony internetowej Zarząd Wojewódzkiego;                                                                                                                                                                                                                                                                                   11. wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia.
 1. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.
 2. Decyzje Prezydium Zarządu Wojewódzkiego muszą uzyskać akceptację Zarządu Wojewódzkiego w drodze uchwały, z zastrzeżeniem ust.5.
 3. Nie wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Wojewódzki decyzje Prezydium dotyczące spraw finansowych realizowanych w zakresie rzeczowym i kwotowym określonym w budżecie.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego

§ 25

 1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego kieruje pracami Zarządu poprzez:                                                                                                                                                                                                                      1) określenie zakresu obowiązków dla członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego;                                                                                                                                                                      2) powierzanie pozostałym członkom Zarządu Wojewódzkiego realizację zadań wynikających z zakresu działania Stowarzyszenia.
 1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego odpowiada za wykonawstwo zadań wynikających z jego kompetencji i zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania obowiązków od członków Zarządu.
 2. Prezes Zarządu Wojewódzkiego, w okresie między posiedzeniami Zarządu Wojewódzkiego, posiada jego uprawnienia wymienione w § 24 ust. 2 pkt 1, 7, 8, 9 i 11 Statutu, z zastrzeżeniem, że podjęte przez niego wówczas decyzje, dla ich ważności, wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Wojewódzki na najbliższym jego posiedzeniu.
 3. Nie wymagają zatwierdzenia decyzje Prezesa Zarządu Wojewódzkiego dotyczące spraw finansowych realizowane w zakresie rzeczowym i kwotowym określonym w budżecie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 38 ust. 4 Statutu.

Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

§26

 1 .Wojewódzka Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i działa w składzie określonym przez Wojewódzkie Zebranie Delegatów.                                           2. Wojewódzka Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.                                                                                                                     3. Członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego. Zasady reprezentowania Komisji w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego określa Regulamin Komisji.                                                                                                                                                                                                             4. Szczegółowe zasady działania Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej określa Regulamin uchwalony przez Wojewódzkie Zebranie Delegatów.                                                                               5. Do zakresu działania Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej należy:                                                                                                                                                                                                                         l) przeprowadzenie do końca marca kontroli działalności statutowej oraz gospodarki finansowej Zarządu Wojewódzkiego za rok poprzedni, a także przedstawienie wniosków i                 uwag z kontroli swoich oraz komisji rewizyjnych Kół na najbliższym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego;                                                                                                                                    2) przeprowadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego albo jego Prezydium doraźnych kontroli Zarządu Wojewódzkiego, bądź na wniosek Zarządu                               Wojewódzkiego względnie jego Prezydium takich kontroli Zarządów Kół;                                                                                                                                                                                                3) opracowanie rocznego planu kontroli oraz udostępnienie go Zarządowi Wojewódzkiemu;                                                                                                                                                                    4) składanie zastrzeżeń do uchwał, decyzji, postanowień, przedsięwzięć władz Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia, że mogą one spowodować szkody w działalności                          Stowarzyszenia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5) wydawanie Zarządowi Wojewódzkiemu i Zarządom Kół zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, z określeniem terminów ich usunięcia oraz              sprawdzanie realizacji tych zaleceń;                                                                                                                                                                                                                                                                      6) sprawowanie nadzoru instancyjnego nad działalnością Komisji Rewizyjnych Kół;                                                                                                                                                                                  7) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Wojewódzkiego Zebrania Delegatów względnie posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego w przypadku stwierdzenia                        niezgodnych z prawem lub Statutem działań Zarządu Wojewódzkiego albo Kół;                                                                                                                                                                                     8) składanie sprawozdania z własnej działalności na Wojewódzkim Zebraniu Delegatów wraz z oceną działalności statutowej i gospodarki finansowej Zarządu Wojewódzkiego                 oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;                                                                                                                                                                                                             9) składanie zastrzeżeń do uchwał, decyzji, postanowień, przedsięwzięć władz Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia, że mogą one spowodować szkody w działalności                           Stowarzyszenia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       10) reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach zawieranych pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Wojewódzkiego oraz w sporach z nim. Do reprezentowania                         Stowarzyszenia wystarczy dwóch członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej upoważnianych każdorazowo uchwałą Komisji;                                                                                            1 1) uzupełnianie składu Komisji na zasadach określonych w § 14 ust. 3 oraz w ust.4 pkt 4 a także w ust. 5 i 6 Statutu.

 1. Wojewódzka Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Zarządu Wojewódzkiego oraz władz Kół pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Koło Stowarzyszenia

§ 27

 1. Dla utworzenia Koła wymagana jest:                                                                                                                                                                                                                                                                l) grupa członków założycieli w liczbie co najmniej 7 osób oraz uchwała Zarządu Wojewódzkiego;                                                                                                                                               2) uchwała Zarządu Głównego, gdy tworzone jest pierwsze Koło na terenie województwa.

2. Zarząd nowo utworzonego Koła, zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo  o stowarzyszeniach, zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia jego powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę Koła, podając skład Zarządu Koła, adres siedziby Koła oraz doręczając Statut Stowarzyszenia.

 1. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w sprawie zmian w składzie Zarządu Koła, adresie siedziby lub w Statucie Stowarzyszenia.

Zebranie Kola

§28

l . Zebranie Koła jest najwyższą władzą Stowarzyszenia na obszarze działania Koła.

Zwoływane jest jako zwyczajne, sprawozdawczo-wyborcze albo nadzwyczajne.

 1. Termin zwołania Zebrania Koła ustala Zarząd Koła. Zwyczajne Zebrania Koła odbywają się nie rzadziej jak raz w roku. Zebranie Koła sprawozdawczo- wyborcze zwoływane jest co cztery lata.
 2. Nadzwyczajne Zebranie Koła zwoływane jest także na wniosek Zarządu Głównego, Zarządu Wojewódzkiego, Komisji Rewizyjnej każdego szczebla albo na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Koła. Zarząd Koła zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zebranie Koła w terminie 30 dni od wysunięcia wniosku lub żądania.
 3. Zarząd Koła zawiadamia swoich członków o terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Koła w sposób określony w uchwale Zarządu Koła, co najmniej na 14 dni przed terminem tego Zebrania.
 4. W Zebraniu Koła biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym oraz z biernym i czynnym prawem wyborczym członkowie zwyczajni Koła;
  2. z głosem doradczym: przedstawiciele władz naczelnych i wojewódzkich Stowarzyszenia a także członkowie wspierający oraz osoby zaproszone przez Zarząd Koła.
 5. Zebranie Koła jest prawomocne:
  1. w pierwszym terminie w przypadku obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
  2. w drugim terminie podanym w zawiadomieniu – bez względu na liczbę uprawnionych.
 6. Zebranie Koła obraduje na posiedzeniu lub w komisjach na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu oraz porządku obrad, którego projekt przygotowuje i przedstawia Zebraniu Zarząd Koła.
 7. Do kompetencji Zebrania Koła należy:                                                                                                                                                                                                                                                            l) wybór członków Zarządu Koła w ilości i w trybie określonym przez Zebranie Koła;                                                                                                                                                                     2) wybór Delegatów na Wojewódzkie Zebranie Delegatów;                                                                                                                                                                                                                   3) uchwalanie planu działania Koła i regulaminu działania Zarządu Koła ;                                                                                                                                                                                           4) uchwalanie wyższych stawek składki członkowskiej od ustalonej przez Zarząd Główny, z przeznaczeniem uzyskanej nadwyżki na potrzeby statutowe Koła;                                   5) uchwalanie budżetu Koła;                                                                                                                                                                                                                                                                           6) rozpatrywanie oraz przyjmowanie sprawozdań Zarządu Koła, w tym finansowych wraz z oceną jego działalności, a także podejmowanie uchwał w tych sprawach;                       7) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła;                                                                                                                                                                                                                     8) udzielanie wyróżnień;                                                                                                                                                                                                                                                                                 9) rozpatrywanie odwołań w sprawie skreślenia z listy członków oraz wydalenia ze Stowarzyszenia;                                                                                                                                      10) rozpatrywanie spraw wniesionych przez członków Koła, władze i organy Koła oraz wyższe władze Stowarzyszenia;                                                                                                        11) podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia przez Zarząd Koła do Zarządu Głównego z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie uzyskania przez Koło osobowości prawnej. Podjęcie uchwały w tej sprawie wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 1. Koło może podjąć uchwałę o swoim podziale. Do podziału Koła wymagana jest zgoda Zarządu Wojewódzkiego.
 2. Koło może podjąć uchwałę w sprawie samorozwiązania. Podjęcie takiej uchwały wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu Koła winna zawierać zapis o przeznaczeniu jego majątku na rzecz Stowarzyszenia.

    11. W Kołach liczących ponad 15 członków do kompetencji Zebrania Koła należy również:

          l) dokonywanie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Koła oraz uchwalenie regulaminu jej działania;                                                                                                                                                 2) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej Koła;                                                                                                                                                                                                                                        3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła;                                                                                                                                                            4) przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła.

Zarząd Kola

§29

 1. Zarząd Koła, na zasadach wskazanych w §38 i §40 Statutu, reprezentuje Koło na zewnątrz oraz w okresie między Zebraniami Koła, kieruje bieżącą działalnością Koła zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi władz nadrzędnych Stowarzyszenia oraz uchwałami Zebrania Koła i odpowiada przed Zebraniem Koła za swoją pracę i działalność.
 2. W skład Zarządu Koła w liczbie określonej przez Zebranie Koła, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 3, wchodzą następujący członkowie Zarządu Koła:                                                                         1. Prezes Zarządu Koła;                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Wiceprezesi Zarządu Koła, w liczbie określonej uchwałą Zebrania Koła;                                                                                                                                                                                          3. Skarbnik Zarządu Koła;                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Sekretarz Zarządu;                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Pozostali Członkowie Zarządu Koła.
 1. Zarząd Koła wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza o ile nie zostali wybrani przez Zebranie Koła w wyborach bezpośrednich. W Kołach liczących do 15 członków wybiera się Zarząd Koła w składzie: Prezes, Skarbnik i Sekretarz.
 2. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Do zakresu działania Zarządu Koła należy:                                                                                                                                                                                                                                                    1) podejmowanie uchwał w sprawach statutowych, realizowanie uchwał Zebrania  Koła oraz uchwał i zaleceń władz i organów nadrzędnych Stowarzyszenia;                                    2) kierowanie pracami Koła;                                                                                                                                                                                                                                                                            3) podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Koła na zasadach określonych w § 14 ust. 3 oraz ust. 4 pkt 3 a także w ust. 5 i 6 Statutu;                                          4) prowadzenie działalności finansowej i gospodarczej zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd Główny;                                                                                                                        5) gospodarowanie funduszami Koła w ramach uchwalonego budżetu;                                                                                                                                                                                                6) przyjęcie sprawozdania ze swojej działalności celem przedstawienia go na Zebraniu Koła;                                                                                                                                                        7) przedstawianie na Zebraniu Koła sprawozdań z działalności Koła, w tym z działalności finansowej;                                                                                                                                        8) przyjmowanie nowych członków i podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy członków lub wydalenia ze Stowarzyszenia;                                                                              9) przygotowywanie i zwoływanie Zebrań Koła;                                                                                                                                                                                                                                        10) udzielanie członkom Zarządu upoważnień o których mowa w § 23 ust. 9 Statutu oraz reprezentowanie Koła na zewnątrz;                                                                                               11) wykonywanie innych zadań statutowych.
 1. Zarząd Koła dla realizacji swoich zadań może powoływać komisje problemowe.
 2. Członkowie Zarządu Koła mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną przez nich funkcją.

Prezes Zarządu Kola

§30

l . Prezes Zarządu Koła kieruje pracami Zarządu Koła oraz określa zakres obowiązków Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza, a także członków Zarządu Koła.

 1. Prezes Zarządu Koła odpowiada za realizację zadań wynikających z jego kompetencji i jest zobowiązany do nadzoru i egzekwowania wykonywania obowiązków od członków Zarządu Koła.
 2. Prezes Zarządu Koła w okresie między posiedzeniami Zarządu Koła posiada jego uprawnienia wymienione w § 29 ust. 5 pkt 2, 4 i 10 Statutu, z zastrzeżeniem, że podjęte przez niego wówczas decyzje, dla ich ważności, wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Koła na najbliższym j ego posiedzeniu.
 3. Nie wymagają zatwierdzenia decyzje Prezesa Zarządu Koła dotyczące spraw finansowych realizowane w zakresie rzeczowym i kwotowym określonym w budżecie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 38 ust. 4 Statutu.
 4. Prezes Zarządu Koła składa sprawozdania z działalności Zarządu Koła na Zebraniach Koła.

Komisja Rewizyjna Koła

§31

       l . Komisja Rewizyjna Koła jest organem kontroli wewnętrznej w Kołach liczących powyżej 15 członków i działa w składzie określonym przez Zebranie Koła.

 1. Komisja Rewizyjna Koła wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej Koła ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Koła. Zasady reprezentowania Komisji w posiedzeniach Zarządu Koła określa Regulamin Komisji.
 3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej Koła określa regulamin Komisji uchwalony przez Zebranie Koła.
 4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła należy:                                                                                                                                                                                                                                  1) przeprowadzenie do końca lutego kontroli działalności statutowej oraz gospodarki finansowej Koła za rok poprzedni oraz przedstawienie wniosków i uwag z kontroli na             najbliższym posiedzeniu Zarządu Koła;                                                                                                                                                                                                                                                      2) przeprowadzanie kontroli doraźnych działalności Koła;                                                                                                                                                                                                                      3) przedstawianie Zarządowi Koła uwag i wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych z określeniem terminów ich usunięcia oraz                        sprawdzanie realizacji tych zaleceń;                                                                                                                                                                                                                                                         4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Koła w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem działań Zarządu Koła;                                5) składanie sprawozdania z własnej działalności na Zebraniu Koła wraz z oceną działalności statutowej i gospodarki finansowej Zarządu Koła oraz wniosku o udzielenie                  absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła;                                                                                                                                                                                                                                         6) podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej na zasadach określonych w § 14 ust.3 oraz w ust. 4 pkt 4, a także w ust. 5 i 6 Statutu.                           7) reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach zawieranych pomiędzy Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu Koła oraz w sporach z nim. Do reprezentowania                                   Stowarzyszenia wystarczy dwóch Członków Komisji Rewizyjnej Koła upoważnianych każdorazowo uchwałą Komisji.

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia, sankcje i kary organizacyjne

 

§32

 1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia wszystkie uprawnione, na mocy niniejszego Statutu, władze Stowarzyszenia mogą przyznawać następujące wyróżnienia:
  1. pochwałę;
  2. dyplom uznania;
  3. nagrodę rzeczową lub pieniężną.
 2. Krajowe Zebranie Delegatów, a w szczególnych przypadkach Zarząd Główny mogą przyznawać honorowe odznaki i tytuły lub wyróżniać wpisem do „Księgi Zasłużonych” .        3. Zasady i tryb przyznawania odznak i tytułów oraz wpisu do Księgi Zasłużonych określają regulaminy uchwalone w tej sprawie przez Krajowe Zebranie Delegatów.     

§ 33    

       1.  Za zasługi dla Stowarzyszenia w czasie pełnienia funkcji w jego władzach, Krajowe Zebranie Delegatów może odchodzącemu z tej funkcji nadać dożywotnio tytuł honorowy                   taki, jaki osoba ta miała na uprzednio pełnionej funkcji.                                                                                                                                                                                                                                 2. W uzasadnionych przypadkach, uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia w okresie między Krajowymi Zebraniami Delegatów — tytuł honorowy może być nadany z własnej             inicjatywy Zarządu Głównego lub na wniosek Zarządu Wojewódzkiego.                                                                                                                                                                                                     3. Członkowi Stowarzyszenia, któremu nadano dożywotnio tytuł honorowy przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach gremium, w którym piastował funkcję, jak również prawo brania udziału w organizowanych przez te gremia uroczystościach i imprezach.                                                                                                                                              4. Pozbawienie tytułu honorowego następuje w drodze uchwały Krajowego Zebrania Delegatów w przypadku:                                                                                                                                                l) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu;                                                                                                                                                                                                                   2) rażącego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia;                                                                                                                                                                                           3) gdy uhonorowany tym tytułem swoim zachowaniem i postawą narusza dobre imię Stowarzyszenia.

§34

 1. Krajowe Zebranie Delegatów, Zarząd Główny, Wojewódzkie Zebrania Delegatów oraz Zarządy Wojewódzkie mogą stosować następujące kary:                                                               1) upomnienie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2) naganę;                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od dwóch miesięcy do I roku lub do czasu ostatecznego wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy.
 1. Za naruszenie postanowień Statutu Wojewódzkie Zebranie Delegatów może pozbawić mandatu wybranego przez siebie Delegata na Krajowe Zebranie Delegatów.
 2. Zebrania i Zarządy Kół mogą stosować następujące kary:                                                                                                                                                                                                                        l) upomnienie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2) naganę;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3) zawieszenie w prawach członkowskich stosownie do ust. I pkt. 3; 4) wydalenie ze Stowarzyszenia.
 1. Za naruszenie postanowień Statutu Zebranie Koła może pozbawić mandatu wybranego przez siebie Delegata.
 2. Zasady i tryb stosowania kar określa regulamin uchwalony przez Krajowe Zebranie Delegatów.

§35

           l . W przypadku naruszenia przez Zarządy Wojewódzkie lub Zarządy Kół, bądź członków tych władz postanowień niniejszego Statutu, uchwał, decyzji i innych uregulowań                          zawartych w dokumentach normatywno-prawnych władz Stowarzyszenia, Zarządowi Głównemu przysługuje, stosownie do okoliczności, prawo:

 1. zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia z żądaniem ich usunięcia w określonym terminie;
 2. uchylenia uchwały niezgodnej z prawem, Statutem lub uchwałami Zarządu Głównego;
 3. zawieszenia członka winnego stwierdzonych naruszeń w pełnieniu funkcji na okres od 2 miesięcy do jednego roku.                                                                                                             2. Uprawnienia wymienione w ust. I przysługują Zarządom Wojewódzkim wobec członków Zarządów Kół.                                                                                                                               3. W przypadku nieskuteczności działań i przedsięwzięć oraz sankcji określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 odpowiednio: Zarząd Główny i Zarządy Wojewódzkie mogą podjąć uchwałę   o rozwiązaniu Zarządu niższego szczebla i ustanowieniu zarządu tymczasowego/ komisarycznego.                                                                                                                                               4. Zarząd tymczasowy/komisaryczny jest zobowiązany, w przeciągu dwóch miesięcy od swego powołania, doprowadzić do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów lub odpowiednio Zebrania Koła w celu wyboru nowych władz.                                                                                                                                                                                                                       5. W przypadku braku możliwości zwołania Wojewódzkiego Zebrania Delegatów, Zarząd Główny znosi Oddział Wojewódzki.                                                                                             6. W przypadku braku możliwości zwołania Zebrania Koła, Zarząd Wojewódzki rozwiązuje Koło.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i zasady gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia

§36

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, darowizn, spadków, zapisów, lokat bankowych, dochodów z własnej działalności gospodarczej.
 2. Stowarzyszenie może pozyskiwać środki z ofiarności publicznej, dotacji oraz grantów, według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. Dochody z działalności gospodarczej i dochody fundacji Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.

 

§ 37                                                                                                                                                                                                          Zabrania się:

 1.  udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia zobowiązań jego członków, członków jego organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów Stowarzyszenia oraz jego pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;                                                                                                                                                                                                                                                                               2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż stosowane do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;                                                                                                3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż stosowane do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;                                                                                                                  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

§38

       l . Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Główny, który może udzielać w tym zakresie pełnomocnictw Zarządom Oddziałów i Zarządom Kół. Wszelkie decyzje dotyczące                spraw majątkowych Stowarzyszenia wymagają uprzedniego zaopiniowania w formie pisemnej przez Skarbnika Zarządu Głównego, z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Zarząd jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia nieposiadającej osobowości prawnej składa oświadczenia woli we wszelkich sprawach dotyczących tej jednostki, w tym w sprawach majątkowych, na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 2. Podstawę działań finansowych Zarządu Głównego, Zarządów Wojewódzkich oraz Zarządów Kół stanowią budżety uchwalone przez te Zarządy.
 3. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie wszelkich spraw dotyczących jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia wymagane są, z zastrzeżeniem zdania 2, podpisy Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu jednostki. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa oraz Skarbnika Zarządu danej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia.
 4. W przypadku nieobecności jednej z osób wymienionych ust. 4 wymagany jest, jako drugi, podpis członka Zarządu upoważnionego uchwałą tego Zarządu.

§39

      l . Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

 1. Zarząd Główny nie odpowiada za zobowiązania jednostek organizacyjnych niższego szczebla. Zarząd Wojewódzki nie odpowiada za zobowiązania Kół.

ROZDZIAŁ VII

Osobowość prawna jednostek terenowych Stowarzyszenia

§ 40

 1. Oddział Stowarzyszenia może uzyskać osobowość prawną na podstawie wniosku Zarządu Wojewódzkiego zainteresowanego Oddziału, upoważnionego uchwałą Wojewódzkiego Zebrania Delegatów, podejmowaną zgodnie z § 21 ust. 10 Statutu. Oddział uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Koło Stowarzyszenia może uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały Zebrania Koła stosownie do §28 ust. 8 pkt 11 Statutu i po pozytywnej rekomendacji właściwego Zarządu Wojewódzkiego.
 3. Oddział lub Koło chcące uzyskać osobowość prawną musi posiadać ponad 100 członków zwyczajnych.
 4. Majątkiem Oddziału mającego osobowość prawną dysponuje Zarząd Oddziału, a majątkiem Koła dysponuje Zarząd Koła.
 5. Oddział lub Koło mające osobowość prawną prowadzi gospodarkę finansową oraz środkami trwałymi, mieniem ruchomym i materiałami w oparciu o następujące zasady gospodarowania:
  1. poszanowanie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego oraz zasad rachunkowości;
  2. środki pieniężne przechowuje się na koncie Stowarzyszenia;
  3. cały dochód Oddziału lub Koła przeznacza się na działalność statutową.
 6. Dla ważności oświadczeń woli we wszelkich sprawach dotyczących Oddziału lub Koła posiadającego osobowość prawną wymagane są, z zastrzeżeniem zdania 2, podpisy Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu tej jednostki. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Oddziału lub Koła posiadającego osobowość prawną oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa oraz Skarbnika jednostki danego szczebla.
 7. W przypadku nieobecności jednej z osób wymienionych w ust. 6 zdanie 2 wymagany jest, jako drugi, podpis członka Zarządu upoważnionego uchwałą tego Zarządu.

§41

 1. Oddział mający osobowość prawną może zostać rozwiązany w trybie określonym w § 11 ust. 7, a Koło w trybie określonym w § 11 ust. 8 Statutu.
 2. W uchwale o rozwiązaniu Oddziału lub Koła mającego osobowość prawną należy określić sposób przeprowadzenia likwidacji, wskazać Likwidatora lub Likwidatorów oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Oddziału lub Koła pozostały po likwidacji. W przypadku niewskazania Likwidatora lub Likwidatorów w uchwale o rozwiązaniu Oddziału lub Koła. Likwidatorami są członkowie Zarządu jednostki danego szczebla.
 3. Obowiązkiem Likwidatorów jest przeprowadzenie likwidacji Oddziału lub Koła w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Oddziału lub Koła przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
 4. Likwidatorzy Oddziału lub Koła mającego osobowość prawną powinni:                                                                                                                                                                                              l) w przypadku samorozwiązania zawiadomić Zarząd Główny o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu Likwidatora lub Likwidatorów, z podaniem ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;                                                                                                                                                                                                                                                                                        2) zawiadomić Sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu Likwidatora lub Likwidatorów, z podaniem ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;                                              3) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, a po zakończeniu likwidacji zgłosić do Sądu wniosek o wykreślenie Oddziału lub Koła z Krajowego Rejestru Sądowego.

§42

              W przypadku rozwiązania Oddziału lub Koła mającego osobowość prawną majątek pozostały po jego likwidacji pozostaje majątkiem Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia przejściowe i końcowe

§43

 1. Do stażu członkowskiego Stowarzyszenia zalicza się wcześniejszą przynależność do innych organizacji zrzeszających emerytów i rencistów policyjnych.
 1. Zmianę Statutu Stowarzyszenia uchwala Krajowe Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Krajowe Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 44

Statut uchwalony w dniu 26 października 2018 roku przez Krajowy Zjazd Delegatów wraz ze zmianami przyjętymi w dniu 20 września 2019 roku wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia jego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Z tym też dniem traci moc dotychczasowy Statut.

UCHWALONY NA V KRAJOWYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA
EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH ODBYTYM W DNIACH 19 I 21 LISTOPADA 2006 ROKU
.