Sztandar

Sztandar

REGULAMIN

w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

Na podstawie § 8 ust.2 Statutu SEiRP oraz Uchwały Zarządu Głównego SEiRP nr 6/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku ustala się, co następuje:

 § 1.

Jednostkami organizacyjnymi SEiRP są: Zarząd Główny, Zarządy Wojewódzkie, Zarządy Okręgowe i Koło.

 § 2.

Sztandar jednostki organizacyjnej SEiRP, zwanej dalej “jednostką”, składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.

 

 • Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o boku długości 100 cm, barwy karmazynu polskiego po stronie głównej i barwy granatowej po stronie odwrotnej. Jeden bok płata jest wszyty w białą skórę, przymocowaną do drzewca 7 gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata. Boki płata, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte srebrną frędzlą szerokości 5 cm.

 

 • Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego o wysokości 47 cm, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, haftowany srebrnym szychem, a korona, dziób i szpony – haftowane złotym szychem. Pod godłem umieszczony jest łukiem napis “WIERNI OJCZYŹNIE” haftowany srebrnym szychem. Litery mają wysokość 7 cm.

 

 • Na stronie odwrotnej płata sztandaru pośrodku jest umieszczone haftowane srebrnym szychem logo Stowarzyszenia. Logo ma wysokość 50-55 cm. Nad wstęgą umieszczona jest tarcza herbowa o wysokości 25 cm o obrzeżu haftowanym złotym sztychem. Obwódki, gwiazdki i litery (o wysokości 5-7 cm) haftowane są srebrnym szychem. Nad logo, pod górną krawędzią płata umieszczony jest napis: ZARZĄD GŁÓWNY (lub Zarząd Wojewódzki, Zarząd Okręgowy, Koło) a pod logo, przed dolną krawędzią płata napis: WARSZAWA (lub inne miasto będące siedzibą Zarządu wymienionego w napisie nad logo).

 

 • Na sztandarze Zarządu Głównego nie ma tarczy herbowej.

 

 • Na sztandarach innych jednostek w polu tarczy herbowej jest umieszczony herb właściwego samorządu terytorialnego.

 

§ 3

 Głowica sztandaru, wykonana z białego metalu, składa się z godła Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wizerunek orła umieszczony jest w polu heraldycznym, podstawy w formie puszki oraz tulei mocującej głowicę do drzewca. Wysokość głowicy bez tulei wynosi 25 cm, a wraz z tuleją – 40 cm.

 

 • Na przedniej ścianie podstawy głowicy, zgodnej ze stroną główną płata sztandaru, umieszczony jest napis SEiRP. Cyfry i litery są polerowane, wewnętrzne pola przedniej i tylnej ściany podstawy są groszkowane i oksydowane.

 

§ 4

Drzewce sztandaru o średnicy 4 cm i długości 200 cm jest wykonane z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone tuleją z metalu białego. Na górnym końcu drzewca jest osadzona głowica, dolnym brzegiem tulei dochodząca do górnego brzegu płata, na dolnym stożkowe okucie z metalu białego.

 

 • Na drzewcu umieszcza się gwoździe honorowe w dniu wręczenia sztandaru.

 

 • Na drzewcu mogą być umieszczane gwoździe pamiątkowe upamiętniające inne ważne wydarzenia.

 § 5

 Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, o szerokości 15 cm, jest zawiązana w kokardę i umieszczona na tulei głowicy po stronie głównej płata sztandaru. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone frędzlą barwy srebrnej, taką jak płat sztandaru.

§ 6

 Sztandar nadawany jest Zarządom: Głównemu, Wojewódzkim i Okręgowym Stowarzyszenia.

 

 • Sztandar może być nadany również innej, niż wymienione w ust. 1, jednostce na podstawie uchwały Koła zaopiniowanej przez Zarząd Wojewódzki/Okręgowy właściwy miejscowo.

 § 7

 Sztandar jednostce nadaje Prezes Zarządu Głównego SEiRP aktem nadania, na wniosek Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowego, zaopiniowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia stosowną uchwałą.

 

 • Sztandar wraz z aktem nadania wręcza jednostce Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub w jego upoważnieniu Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

 

 • Wręczenie sztandaru odbywa się w formie uroczystej ustalonej w ceremoniale policyjnym oraz zgodnie z zasadami określonymi w załączniku.

 

§ 8

 W czasie wręczania sztandaru wbija się w drzewce sztandaru gwoździe honorowe; mogą być także wbijane gwoździe pamiątkowe.

 

 • Do wbijania gwoździ honorowych zapraszani są przedstawiciele organów państwowych, Komendant Główny Policji, Komendanci Wojewódzcy Policji bądź ich przedstawiciele, przedstawiciele właściwych samorządów terytorialnych i fundatora sztandaru oraz Prezes jednostki, której wręcza się sztandar; do wbijania gwoździ można także zaprosić przedstawicieli zaproszonych na uroczystość wręczenia sztandaru organizacji oraz miejscowego społeczeństwa.

 

 • Gwoździe pamiątkowe mogą zawierać napisy z datami i wydarzeniami odnoszącymi się do historii i tradycji jednostki.

 

 • Prezes jednostki otrzymującej sztandar występuje do Prezesa Zarządu Głównego SEiRP z wnioskiem o wyrażenie zgody na wbicie gwoździ pamiątkowych.

 

 • Uroczystość wbijania gwoździ pamiątkowych przebiega zgodnie z ceremoniałem policyjnym.

 § 9

 Sztandar może być ufundowany za zgodą Prezesa Zarządu Głównego SEiRP.

 

 • W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w akcie nadania sztandaru wymienia się fundatora.

 § 10

 Barwny projekt sztandaru w skali 1: 5, wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanych symboli dotyczących herbów, emblematów i cyfr, a także wykazem gwoździ honorowych i pamiątkowych, wraz z treścią napisów na nich zamieszczonych, Prezes jednostki przedstawia Prezesowi Zarządu Głównego SEiRP do zatwierdzenia.

 

    Projekt, o którym mowa w ust. 1, przechowywany jest w archiwum Zarządu Głównego SEiRP.

 § 11

 Zgodę na ufundowanie sztandaru i jego zatwierdzony projekt doręcza się fundatorowi za pośrednictwem zainteresowanego Prezesa jednostki.

§ 12

 O wykonaniu sztandaru według zatwierdzonego projektu Prezes jednostki zawiadamia Prezesa Zarządu Głównego SEiRP.

§ 13

 Biuro Zarządu Głównego SEiRP sporządza akt nadania i wręczenia sztandaru (wg wzorów w załączniku).

 § 14

 Sztandar jednostki jest przechowywany w miejscu zapewniającym jego ochronę przed utratą i zniszczeniem oraz jego należyte honorowanie.

 § 15

 1. W przypadku likwidacji jednostki lub nadania jej sztandaru nowego wzoru, Prezes jednostki przekazuje dotychczasowy sztandar wraz z aktem nadania do Biura Zarządu Głównego SEiRP.

2. Z przekazania sztandaru sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz pozostaje w jednostce, a drugi przekazuje się do Biura Zarządu Głównego SEiRP.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, zawiera opis sztandaru, ewentualnych uszkodzeń, wzmiankę o przekazaniu aktu nadania i wręczenia sztandaru oraz podpisy osoby przekazującej i przyjmującej. Do protokołu dołącza się zarys dziejów sztandaru.

4. Dotychczasowy sztandar, za zezwoleniem Prezesa Zarządu Głównego SEiRP, może być wypożyczony jednostce wyłącznie w celu umieszczenia go w sali historii i tradycji.

5. Przy przekazaniu sztandaru stosuje się ceremoniał policyjny.

 § 16

 1. Ewidencję sztandarów nadawanych jednostkom prowadzi Biuro Zarządu Głównego SEiRP.

2. Wzór księgi ewidencji nadanych sztandarów określa załącznik..

 § 17

         Jednostki, którym nadano sztandary przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, zachowują te sztandary na mocy dotychczasowych aktów nadania.

 § 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego wprowadzeniu.