Browsed by
Kategoria: Aktualności

Informacja dot. ulgi na przejazd pkp

Informacja dot. ulgi na przejazd pkp

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje emerytów i rencistów policyjnych, iż w roku kalendarzowym  przysługują im dwa bilety ulgowe / ulga 37 % / na przejazd środkami komunikacji PKP po okazaniu specjalnego zaświadczenia. Zaświadczenia takie wydaje skarbnik Koła w biurze Stowarzyszenia tj. Nowy Targ ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1B w dniu urzędowania – wtorek godz. 10-13, po uiszczeniu opłaty w wysokości 2 zł. 

Informacja

Informacja

Zarząd Koła Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu
Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Nowym Targu pragnie poinformować
Koleżanki i Kolegów, że aby dostać się do siedziby Zarządu
Koła, należy wcześniej zgłosić się na recepcję
Komendy Powiatowej Policji, a następnie każda osoba
zostanie skierowana do siedziby Zarządu. Jednocześnie
prosimy o informowanie Koleżanek i Kolegów o
zaistniałych utrudnieniach, za które z całego serca
przepraszamy.
                    Za Zarząd;
                                          Jan Puda Prezes Zarządu Koła
 
Nowy Targ dnia 25 listopada 2022
Informacja w sprawie wysokości emerytury i renty /ZER/ oraz ekwiwalentu za urlop

Informacja w sprawie wysokości emerytury i renty /ZER/ oraz ekwiwalentu za urlop

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje o wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie  wysokości policyjnej emerytury i policyjnej renty inwalidzkiej  – wyrok tu wub   ,  statystyce sądowej dot. ZER MSWiA  – tu Statystyka 2021 i I półrocze 2022 i wyroku Sądu Administracyjnego w Krakowie w w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy – wyrok tu Ekwiwalent

 

Informacja dot. zasiłku socjalnego

Informacja dot. zasiłku socjalnego

INFORMACJA      dla składającego wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji województwa małopolskiego.

                Zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji województwa małopolskiego dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 roku w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1374).

                Świadczenia socjalne przyznaje się na wniosek uprawnionego. Informacji w zakresie wypełnienia wniosku oraz niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, udzielają pracownicy Zespołu do spraw Socjalnych Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (pokój nr 336A – budynek główny KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, 31-571 Kraków, tel. 47 8351696).  Prawidłowo i czytelnie wypełniony oraz podpisany wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego winien być złożony:

 • drogą pocztową na adres Wydziału Finansów KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, lub
 • osobiście do Zespołu do spraw Socjalnych Wydziału Finansów KWP w Krakowie (pokój nr 336A), lub
 • za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów Policji / Zarząd Koła SEiRP Nowy Targ – ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1B – wtorek   10-12/,
 • za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

                Do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego wnioskodawca winien dołączyć:

 • odcinek emerytury lub renty albo kopię (kserokopię) ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty,
 • inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia,
 • oświadczenie (wnioskodawcy i jego współmałżonka – każdy osobne) o jedynym źródle uzyskiwanych dochodów (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej),
 • oświadczenie współmałżonka o braku dochodów – w przypadku nieuzyskiwania przez niego żadnych dochodów (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej),
 • informację o rachunku bankowym – w przypadku wskazania wypłaty przyznanego świadczenia socjalnego w formie przelewu bankowego (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej).

      Innymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia socjalnego, o których mowa w punkcie 2, i które wnioskodawca winien dołączyć do wniosku, są przykładowo:

 • zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez współmałżonka,
 • zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – ewentualnie właściwy druk PIT,
 • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia,
 • faktury lub rachunki (oryginały) za wykupione leki, sprzęt rehabilitacyjny, potwierdzające koszty zakwaterowania, wyżywienia i leczenia (szpitalnego, sanatoryjnego, uzdrowiskowego, rehabilitacyjnego) lub poniesione koszty opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • faktury, rachunki lub dowody wpłaty (oryginały) potwierdzające koszty wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także inne formy rekreacji,
 • faktury, rachunki lub dowody wpłaty (oryginały) potwierdzające koszty zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej,
 • zaświadczenia – w przypadku wypoczynku dzieci i młodzieży – w których zawarto imienny wykaz uczestników przebywających w ośrodkach wczasowych, sanatoriach, uzdrowiskach, obozach, koloniach, zimowiskach oraz „zielonych szkołach”,
 • zaświadczenie – w przypadku braku na fakturze lub rachunku ww. wykazu uczestników – wystawione przez właściwy podmiot, zawierające potwierdzenie pobytu uprawnionych członków rodziny wnioskodawcy, niewyszczególnionych na fakturze, rachunku lub dowodzie wpłaty,
 • faktury, rachunki, dowody wpłaty lub bilety (oryginały) potwierdzające koszty korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej (np. kino, teatr, koncert, wystawa, wernisaż).                                                                                                                                                                                                                                                                                          Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać na stronie internetowej KWP w Krakowie  https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/82,Fundusz-socjalny-Emerytow-i-Rencistow-Policji.html#page.        Wzory druków do pobrania i wypełnienia;                – wniosek    pismo 1153    pismo 1154     – oświadczenie o dochodzie  pismo 1156     – oświadczenie  RODO    pismo 1155       – informacja o koncie bankowym   pismo 1158      – załącznik do wniosku   pismo 1157    
Informacje dot. Karty Dużej Rodziny

Informacje dot. Karty Dużej Rodziny

Zarząd Koła  SEiRP w Nowym Targu informuje, że od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.  Aby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

Burmistrz Miasta Nowy Targ oraz SEiRP zachęcają do składania wniosków o przyznanie  Karty Dużej Rodziny i korzystania z istniejących zniżek. Stosowny wniosek po wypełnieniu należy złożyć: 1. w urzędzie – w odpowiedniej instytucji swojej  gminy, 2. wniosek można złożyć także przez internet – na portalu MRPiPS Emp@tia. Ponadto więcej informacji i pobrania druku wniosku nożna uzyskać na urzędowej stronie internetowej  RP – https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-duzej-rodziny , również Prezes Koło kol. Jan Puda osobiście udziela informacji w przedmiotowej sprawie tel. 507 153 811  i  608 637 289. Wzór Karty Dużej Rodziny.

admin

Oświadczenie Zarządu Koła

Oświadczenie Zarządu Koła

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych                                                                                                                                                                                  Koło w Nowym Targu

         

W związku z licznie kierowanymi pytaniami do Zarządu Koła, w sprawie oficjalnego udziału delegacji Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w uroczystościach pogrzebowych informujemy, że:                                                                                                                                                              – oficjalna delegacja wraz ze sztandarem Koła przysługuje jedynie zmarłym  funkcjonariuszom, którzy byli członkami Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych /za zgodą najbliższej rodziny/,                                                                                                                                      – osoby zmarłe, nie będące funkcjonariuszami, a będące członkami Stowarzyszenia żegnane są poprzez udział delegacji Stowarzyszenia Koła – kwiaty, msza św.,                                                       – osoby zmarłe /funkcjonariusze MO, Policji i inni/ nie będący członkami Stowarzyszenia żegnane są przez kolegów bez uroczystej oprawy ze strony Stowarzyszenia,                                      – Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu może podjąć Uchwałę o uczestnictwie delegacji wraz ze sztandarem w pogrzebie osoby zasłużonej dla regionu, Stowarzyszenia lub innej instytucji.                                        Wiele osób ma różne opinie o działalności Naszego Stowarzyszenia,  dlatego też uczestnicy Walnego Zebrania w dniu 06 marca 2004 roku podjęli  Uchwałę w której określili  tryb i sposób jaki będzie przysługiwał członkom Stowarzyszenia i innym osobom w “OSTATNIM POŻEGNANIU”.

                                                                                                    Z wyrazami Szacunku           

                                                                                                         Jan Puda – Prezes

Nowy Targ; dnia 18 sierpnia 2021 r.

 

 

       

 

Życiem Amazonki Podhalańskiej pisane wierszem

Życiem Amazonki Podhalańskiej pisane wierszem

 

                                                                                  „  … dzielnie się trzymamy,   choć halny wiatr wieje, to nie narzekamy.

Tymi słowami, nasza koleżanka SEiRP w Nowym Targu, Maria Fryda, wzywa góralskie dziewczyny w swoim wierszu „Hymn Amazonek Podhalańskich”.  Maria, tak samo niezłomnie jak Amazonki, pielęgnowała swój talent, a dzisiaj prezentuje nam kilka swoich dzieł.  

Nowy Targ  ‘Stolica Podhala’

Nowy Targ Stolica Podhala
To jest stolica prawdziwego „Górala”
Chociaż miasto Nowy Targ
Jest w dolinie położone
To ze wszystkich stron jest górami otoczone.
Stąd widać piękne Tatry – jak na dłoni.
Nieraz są oddalone, bo ich mgła osłoni.
Wtedy na próżno wzrok wytężać trzeba
A góry sięgają do samego nieba.
Z drugiej strony Turbacz wśród lasu zieleni
Zachęca na wędrówkę.
Idąc w górę człowiek się dotleni.
Dojdzie do schroniska, tam odpocząć może.
Podziwiać, jak piękny świat stworzyłeś „Boże”.

Życie                         

Czy dostrzegasz piękno róży       
Gdy kwiat swój rozchyla                                                                    
Czy dostrzegasz piękno drzewa,
W tedy gdy liście opadają
I wydaje się, że prawie zamiera?
Prawie pół roku
Oznak życia nie daje,
Lecz gdy przychodzi wiosna
Ożywia się;
Liście wyrastają,
Kwiaty zakwitają.
Tak co roku
W przyrodzie Życie się toczy.
A my ze zdziwienia
Otwieramy oczy.         

Czas

Jak uwiecznić tą chwilę
Która przemija – nie wraca?
Jak nie tracić czasu,
Który nie powraca?
Jak dostrzec to piękno,
Które wokół nas istnieje?
Jak zrozumieć to,
Że człowiek się starzeje?
Lata mijają
Jak drzewa cień
Nie wraca żaden,
Miniony dzień.
Pozostają tylko:
Wspomnienia,
Marzenia,
Nadzieje – dążenia.
Cieszmy się tym,
Co nam pozostało.
Poruszajmy zawsze,
Umysł i ciało.
Żeby sprawność fizyczna
Nas nie zawodziła
A w mięśniach działały
Wciąż – moc i siła.

                                                                         

Tatry                                                                 

Podziwiam góry „Tatry”
Jaki urok w sobie mają,
Że mój wzrok
Tak przyciągają.
Czarne są latem
Białe ośnieżone zimą,
Biało-czarne wiosną
Smutne – chmurami osłonięte jesienią
Nieraz są widoczne
A czasem zamglone
Nieraz są bardzo blisko
A czasem oddalone
Niby są te same
Ale stale się zmieniają
Gdy są tak bardzo, bardzo blisko
To zmianę pogody
Nam zapowiadają
Chylę czoła
Przed ich dostojnością
Spoglądamy wciąż w góry
Z wielką przyjemnością.

Twórczość pochodzi z wydanego tomiku wierszy „Życie” opisujących wiele wydarzeń widzianych oczyma pisarki. Gorąco zachęcamy do przeczytania wszystkich wierszy!

* Użyto zdjęć dostępnych w internecie.

Informacja

Informacja

W dniu 02 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu gdzie omówiono n/w tematy:

 1. Sprawozdanie z działalności Koła za 2020 rok.
 2. Wytyczne Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie w sprawie działalności Kół w okresie pandemicznym.
 3. Podjęto decyzję o przywróceniu spotkań w ramach „otwarte biuro” .
 4. Organizację spotkań kulturalno-oświatowych w 2021 roku Zarząd uwarunkował od stanu epidemiologicznego w kraju z uwzględnieniem zaszczepionych członków p. covid-19.
 5. Zarząd zachęca członków i sympatyków Koła do przekazania 1% podatku na rzecz SEiRP

KRS:   0000043188.

 1. Zarząd Koła z udziałem p. Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu – mł. insp. Grzegorzem Wyskiel wręczył kol. Janowi Bator odznakę „ Za zasługi dla Stowarzyszenia z dyplomem” przyznaną przez ZG SEiRP.

 

Apel

Apel

            Zarząd Koła  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu

 

            Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu zwraca się tą drogą do wszystkich emerytów i rencistów  policyjnych, czynnych funkcjonariuszy Policji powiatu nowotarskiego o informowanie  nas o trudnych sytuacjach materialno-bytowych i zdrowotnych naszych emerytów i rencistów w szczególności osób w podeszłym wieku. W dobie pandemii brak jest możliwości osobistego kontaktowania się z niektórymi emerytami i rencistami. W związku z powyższym prosimy o przekazywanie informacji telefonicznie do Prezesa Koła  nr telefonu  507 153 811. Prośbę tą kierujemy również do dzieci i wnuków naszych seniorów.

            Za przekazane informacje z góry bardzo dziękujemy.                                                                            

                                                                                       Za Zarząd:

                                                                                 Jan PUDA  Prezes