Browsed by
Autor: seirp

Informacja w sprawie wysokości emerytury i renty /ZER/ oraz ekwiwalentu za urlop

Informacja w sprawie wysokości emerytury i renty /ZER/ oraz ekwiwalentu za urlop

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje o wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie  wysokości policyjnej emerytury i policyjnej renty inwalidzkiej  – wyrok tu wub   ,  statystyce sądowej dot. ZER MSWiA  – tu Statystyka 2021 i I półrocze 2022 i wyroku Sądu Administracyjnego w Krakowie w w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy – wyrok tu Ekwiwalent

 

Informacja dot. zasiłku socjalnego

Informacja dot. zasiłku socjalnego

INFORMACJA      dla składającego wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji województwa małopolskiego.

                Zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji województwa małopolskiego dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 roku w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1374).

                Świadczenia socjalne przyznaje się na wniosek uprawnionego. Informacji w zakresie wypełnienia wniosku oraz niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, udzielają pracownicy Zespołu do spraw Socjalnych Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (pokój nr 336A – budynek główny KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, 31-571 Kraków, tel. 47 8351696).  Prawidłowo i czytelnie wypełniony oraz podpisany wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego winien być złożony:

 • drogą pocztową na adres Wydziału Finansów KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, lub
 • osobiście do Zespołu do spraw Socjalnych Wydziału Finansów KWP w Krakowie (pokój nr 336A), lub
 • za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów Policji / Zarząd Koła SEiRP Nowy Targ – ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1B – wtorek   10-12/,
 • za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

                Do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego wnioskodawca winien dołączyć:

 • odcinek emerytury lub renty albo kopię (kserokopię) ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty,
 • inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia,
 • oświadczenie (wnioskodawcy i jego współmałżonka – każdy osobne) o jedynym źródle uzyskiwanych dochodów (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej),
 • oświadczenie współmałżonka o braku dochodów – w przypadku nieuzyskiwania przez niego żadnych dochodów (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej),
 • informację o rachunku bankowym – w przypadku wskazania wypłaty przyznanego świadczenia socjalnego w formie przelewu bankowego (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej).

      Innymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia socjalnego, o których mowa w punkcie 2, i które wnioskodawca winien dołączyć do wniosku, są przykładowo:

 • zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez współmałżonka,
 • zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – ewentualnie właściwy druk PIT,
 • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia,
 • faktury lub rachunki (oryginały) za wykupione leki, sprzęt rehabilitacyjny, potwierdzające koszty zakwaterowania, wyżywienia i leczenia (szpitalnego, sanatoryjnego, uzdrowiskowego, rehabilitacyjnego) lub poniesione koszty opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • faktury, rachunki lub dowody wpłaty (oryginały) potwierdzające koszty wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także inne formy rekreacji,
 • faktury, rachunki lub dowody wpłaty (oryginały) potwierdzające koszty zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej,
 • zaświadczenia – w przypadku wypoczynku dzieci i młodzieży – w których zawarto imienny wykaz uczestników przebywających w ośrodkach wczasowych, sanatoriach, uzdrowiskach, obozach, koloniach, zimowiskach oraz „zielonych szkołach”,
 • zaświadczenie – w przypadku braku na fakturze lub rachunku ww. wykazu uczestników – wystawione przez właściwy podmiot, zawierające potwierdzenie pobytu uprawnionych członków rodziny wnioskodawcy, niewyszczególnionych na fakturze, rachunku lub dowodzie wpłaty,
 • faktury, rachunki, dowody wpłaty lub bilety (oryginały) potwierdzające koszty korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej (np. kino, teatr, koncert, wystawa, wernisaż).                                                                                                                                                                                                                                                                                          Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać na stronie internetowej KWP w Krakowie  https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/82,Fundusz-socjalny-Emerytow-i-Rencistow-Policji.html#page.        Wzory druków do pobrania i wypełnienia;                – wniosek    pismo 1153    pismo 1154     – oświadczenie o dochodzie  pismo 1156     – oświadczenie  RODO    pismo 1155       – informacja o koncie bankowym   pismo 1158      – załącznik do wniosku   pismo 1157    
Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 17 września 2022 roku /sobota/ w drugim terminie, na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu. Z zaproszonych gości na uroczystość przybyli:  z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu P. podinsp. Robert Stasik, sekretarz Zarządu Głównego SEiRP P. Piotr Styczyński, prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie P. Jan Kaczmarczyk, P. Maria Marciniak  i P. Zygmunt Nędzka  przedstawiciele SEiRP Koło w Zakopanem. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć członków Koła w Nowym Targu, którzy odeszli na „wieczną wartę”, a następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad. Prezes Koła w Nowym Targu kol. Jan Puda przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2021, a następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli z działalności Zarządu Koła za 2021 rok.  Członkowie Koła w głosowaniu udzielili absolutorium Zarządowi za 2020-21 rok. W głosowaniu wybrano nowy Zarząd SEiRP Koło w Nowym Targu i przyjęli przedstawione przez Komisję, uchwały do realizacji przez Zarząd Koła tj.  realizacja przedstawionego planu pracy na rok 2022/23. Ponadto członkowie Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Koła przyjęli  Uchwałę  dot. podwyższenia składki w pozycji – fundusz Koła o kwotę 10 zł. Przybyli goście serdecznie dziękowali za zaproszenie, życzyli nowemu Zarządowi i członkom Koła dalszych sukcesów, zdrowia, wytrwałości w pracach Koła. 

Informacja – składka na 2023 r

Informacja – składka na 2023 r

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów  Policyjnych informuje, że od 1 stycznia 2022 roku składka uległa zmianie. W przedmiotowej sprawie uchwałę podjęło Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na wniosek Zarządu Koła w Nowym Targu.

Opłaty Dotychczasowe  Nowe
Składka Członkowska 30 zł 30 zł
Fundusz Koła  20 zł 30 zł
Wpisowe    5 zł 5 zł
Legitymacja    2 zł 2 zł

Łączna składka członkowska na 2023 rok wynosi 60 złotych.

Składki członkowskie można opłacać u skarbnika Koła /wtorek godz. 10-12 jeżeli biuro jest otwarte zw. z Covid19 – bliższe informacje w KOMUNIKATACH/  lub na konto rachunku bankowego: BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział Nowy Targ
Nr 16 1600 1462 1836 2002 0000 0001

 

Skarbnik Zarządu Koła SEiRP
Nowy Targ
Andrzej Klocek

Wycieczka zagraniczna

Wycieczka zagraniczna

IPA Region Zakopane i SEiRP Koło w Zakopanem zapraszają na wycieczkę do

Bratysławy i Budapesztu

1 Dzień (07.10)

Wyjazd z Zakopanego o godzinie 6.00. Przejazd do Bratysławy – zwiedzanie z zewnątrz Zamek Bratysławski, katedra św.  Marcina, Stare Miasto z prawdziwym labiryntem uliczek oraz najsłynniejszą ulicą Michalską, Hlavne Namesti, czyli rynek  z XIV-wieczną fontanną, stary ratusz, Pałac Mirbachów. Przejazd do Budapesztu, rejs statkiem po Dunaju, następnie  przejazd do tradycyjnej czardy na obiadokolację z lampką wina przy muzyce węgierskiej. Przyjazd do hotelu,   zakwaterowanie i nocleg.  

2 Dzień (08.10)

Po śniadaniu przejazd zakolem Dunaju: Esztergom – malownicze miasto położone na wysokiej skarpie, zwiedzanie  Bazyliki św. Wojciecha – jednej z najważniejszych i największych katolickich katedr na Węgrzech, przejazd do  Wyszehradu – dawnej rezydencji królewskiej, zwiedzanie twierdzy z piękną panoramą zakola Dunaju. Przejazd do Szentendre – malowniczego miasteczka położonego na zboczach naddunajskich wzgórz, spacer po centrum. Obiadokolacja w restauracji. Przejazd do Budapesztu – panorama miasta ze Wzgórza Gelerta. Powrót do hotelu i nocleg. 

3 Dzień (9.10)

Po śniadaniu zwiedzanie Budapesztu m.in. Wzgórze Zamkowe: neogotycki kościół Macieja oraz Zamek Królewski, zmiana warty przed pałacem prezydenta, Baszta Rybacka, spacer po Peszcie m.in. neorenesansowa bazylika  św. Stefana, Plac Vorsmarty, kościół Skalny, Most Wolności. Następnie czas wolny na zakupy w hali targowej Vasarcsarnok i wyjazd w drogę powrotną (obiad na trasie). Przyjazd do Zakopanego w godzinach nocnych. 

Termin: 07-09.10.2022 

Cena/os.: 1 300 PLN (obowiązuje przy grupie min. 30 osób)

Cena zawiera: Przejazd autokarem, 2 noclegi w hotelu*** w Budapeszcie lub okolicy (pokoje 2, 3-os z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania, 1 obiadokolacja z lampką wina w czardzie w Budapeszcie przy muzyce węgierskiej, 1 obiadokolacja w Szentendre, opiekę pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna, składkę na  Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy. 

Cena nie zawiera: Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz przewodnika – ok. 9.000 Forintów/os (tj. ok 100zł)   + 10 Euro/os – Rejs statkiem

Zapisy na wycieczkę do dnia 5.09.2022 r. przyjmują Edward Kwak tel.: 668810662 i Jan Szymański tel.: 606661191

Po zebraniu minimum 30 chętnych wpłaty za wycieczką należy dokonać do dnia 10.09.br. na konto IPA Region Zakopane 42 1090 1838 0000 0001 3014 1004. W tytule przelewu należy zamieścić: „imię i nazwisko (uczestnika wycieczki) wycieczka Bratysława Budapeszt”

Komunikat – Walne Zebranie

Komunikat – Walne Zebranie

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje, że na dzień 17 września 2022 roku /sobota/ godz. 09:30 zwołuje Walne Zebranie / sprawozdawczo-wyborcze / Koła. Zebranie członków Koła odbędzie się na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, na które serdecznie zaprasza Zarząd.

W przypadku braku kworum, po konsultacji z protokolantem, przewodniczący  wyznacza w  tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie, kolejne Zebranie bez względu na liczbę osób uprawnionych  do głosowania nad podjęciem uchwały.

                                                                                                          Prezes Jan Puda

/Porządek obrad zostanie opublikowany po jego otrzymaniu / admin

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu

I. Przepisy ogólne

 • 1
 1. Walne Zebranie członków (zwane dalej „Walnym Zebraniem”) jest najwyższą władzą

       Stowarzyszenia.

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne, sprawozdawcze lub nadzwyczajne.
  1. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 4 lat.
  2. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwoływane jest raz na rok.
 2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia członków

      o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na  14 dni przed jego odbyciem.

 1. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Do informacji o Walnym Zebraniu członków Zarząd Stowarzyszenia załącza projektowany

      porządek obrad.

 • 2
 1. Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują

      wyboru przewodniczącego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu

      jawnym.

 1. Wybrany przewodniczący zebrania przeprowadza wybór protokolanta zebrania
 • 3
 1. Walne Zebranie obraduje zgodnie ze Statutem SE i RP i według uchwalonego

      przez siebie regulaminu.

 1. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący przy pomocy protokolanta.
 • 4
 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu, każdy

      z członków posiada prawo do jednego głosu.

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
 • z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie honorowi i wspierający
 1. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku

      zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.

 • 5

Członkami zwyczajnymi – w rozumieniu § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu – są osoby, które wstąpiły w szeregi Stowarzyszenia i spełniają wymagania określone w §…. Statutu Stowarzyszenia.

 • 6

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant.

Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza

zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał,

pełne teksty lub podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków

Stowarzyszenia.

II. Sprawy wyborcze

 • 7

Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy Statutu Stowarzyszenia stanowią inaczej.

 • 8

Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone w § 5 niniejszego regulaminu, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

 • 9
 1. Władzami Stowarzyszenia, poza Walnym Zebraniem są:
 • Zarząd o składzie, określonym w §.29 Statutu Stowarzyszenia 5 członków
 • Komisja Rewizyjna – składająca się z 3 członków.
 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków:
 •  Zarządu w liczbie ustalonej przez walne zebranie, w liczbie 5 osób
 • Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób.

III. Odwoływanie członków władz i wybór uzupełniający

 • 10
 1. Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać

       prezesa lub poszczególnych członków władz Stowarzyszenia – w przypadkach szczególnie

       uzasadnionych. Do odwołania członków władz stosuje się odpowiednio § 9 ust. 2

        niniejszego regulaminu.

 1. Walne Zebranie może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy.

       Powołując takie komisje, Walne Zebranie określa cel, zasady i tryb ich działania.

 1. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, stosuje się § …. Statutu

      Stowarzyszenia  Wybory uzupełniające odbywają się w trybie określonym w § 7 niniejszego

       regulaminu.

IV. Głosowanie

 • 11
 1. Głosowanie przeprowadza przewodniczący zebrania przy pomocy Komisji Skrutacyjnej.
 2. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:
 • członków zarządu – na karcie wyborczej dokonuje się wyboru nie więcej niż tylu nazwisk kandydatów do zarządu ilu przewiduje statut.
 • członków komisji rewizyjnej – na karcie wyborczej dokonuje się wyboru nie więcej niż tylu nazwisk kandydatów do komisji rewizyjnej ilu przewiduje statut.
 1. Za ważne uznaje się postawienie znaku X przy nazwisku, na które oddaje się głos.

      Dopisywanie innych nazwisk, bądź innych uwag powoduje nieważność głosu.

 1. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, a także, jeżeli na

      karcie wyborczej dokona się wyboru przez postawienie znaku X przy większej liczbie nazwisk,

       niż określono w § 9 ust. 1 niniejszego regulaminu.

 1. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości

       głosów, to w kolejnych turach głosowania usuwa się z listy kandydatów nazwisko tego,

       który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.

 1. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 2 dni od wyboru.
 2. Głosowanie inne, z wyjątkiem dotyczących wyborów i odwołania władz Stowarzyszenia, odbywa się jawnie.
 3. Na żądanie ¼ liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu przewodniczący zarządza głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

V. Podejmowanie uchwał

 • 12
 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,

      w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. W przypadku braku kworum, po konsultacji z protokolantem, przewodniczący wyznacza w

      tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych

      do głosowania, głosowanie nad podjęciem uchwały.

VI. Rozpatrywanie spraw planu pracy, budżetu i udzielanie absolutorium

 • 13
 1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania projekty planu pracy uchwalane są po dyskusji w trybie określonym w § 12 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 2. W trybie określonym w ust. 1 Walne Zebranie rozpatruje i uchwala sprawozdania z wykonania

      planu pracy i budżetu.

 1. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania uchwalonych na poprzednim

      sprawozdawczym Walnym Zebraniu: planu pracy, budżetu i uchwał, w przypadku pozytywnego

     (lub nie) wyniku tego sprawdzenia, przedstawia Walnemu Zebraniu do przegłosowania wniosek

     o udzielenie (lub nie) absolutorium Zarządowi. Głosowanie odbywa się w trybie określonym w

     ust. 1.

VII. Zakres zadań organów Walnego Zebrania

 • 14

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji.

 • 15
 1. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:
  1. przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad
  2. zarządza wybory protokolanta zebrania
  3. z pomocą Komisji Mandatowej sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
  4. udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
  5. sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
  6. wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,
  7. podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania
  8. po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza podjęte uchwały oraz zamknięcie Walnego Zebrania.
 2. Komisja Mandatowa
  1. sprawdza uprawnienia uczestników walnego zebrania (tzn. np. ich personalia, o ile nie są jej znani osobiście),
  2. sprawdza listę obecności pod kątem jej zgodności z wykazem uprawnionych do uczestnictwa w walnym zebraniu;
  3. sprawdza prawidłowość wydania uczestnikom mandatów do głosowania i kart do glosowania;
 3. Komisja Wyborcza organizuje wybory.
 4. Komisja Skrutacyjna liczy głosy oddawane za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań.
 5. Komisja Wniosków zapisuje w protokole wnioski, zgłaszane w trakcie dyskusji, podaje je do przegłosowania i w razie ich przyjęcia przez zebranie, przekazuje je protokolantowi w celu umieszczenia w protokole z walnego zebrania.
 6. Członkowie Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach. Dopuszcza się powołanie jednej wspólnej Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej.

VIII. Nadzwyczajne Walne Zebranie

 • 16
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w

      Statucie SE i RP.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie

      nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 1. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

IX. Przepisy końcowe

 • 17
 1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga przewodniczący Walnego Zebrania zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
 2. 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu Koła lub grupy 15 członków

      Stowarzyszenia.

 1. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.
 • 18

Regulamin został przyjęty przez Walne Zebranie w dniu 17 września 2022.r. r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

SEKRETARZ ZEBRANIA                                                              PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

………………………………                                                                ………………………………….

 

PLAN PRACY NA ROK 2022/23

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Koło w Nowym Targu

 1.Kontynuować dyżury Członków  Zarządu  Koła  w każdy  wtorek  od godziny 10.00 do godz.13.00

2.W każdy  pierwszy wtorek miesiąca  zorganizować posiedzenia Zarządu Koła

3.Na bieżąco rozpoznawać  sytuacje  materialną  Emerytów i Rencistów Policyjnych zamieszkałych na naszym terenie

4.Na bieżąco  opiniować wnioski o zapomogi losowe  wpływające od zainteresowanych  emerytów i rencistów

5.Zorganizować na szeroką skale akcje propagującą Stowarzyszenie Emerytów i  Rencistów Policyjnych.

6.W miesiącu grudniu 2022 zorganizować  spotkanie opłatkowe.

7.W miarę posiadanych środków  zorganizować  imprezy plenerowe typu:

  • Wędkowanie
  • Turystyka górska                                                                                                                                                                8.Na bieżąco dokonywać odwiedzin osób w podeszłym wieku schorowanych, w miarę możliwości udzielić pomocy przy załatwieniu  spraw bieżących
 1. Rozpropagować możliwość odpisu 1% na Organizacje pożytku publicznego Stowarzyszenia Emerytów i rencistów Policyjnych.
 1. Uczestniczyć w Pogrzebach Członków Stowarzyszenia nadawać tym uroczystościom  podniosły wymiar
 2. W miesiącu marcu 2023 zorganizować walne zebranie członków Koła.

 

                                                                                               za Zarząd Koła

 

Niniejszy plan przedłożyć na Walnym Zebraniu w dniu 17.09.2022 celem jego przyjęcia.

Informacja – ognisko

Informacja – ognisko

Prezes Zarządu SEiRP Koła w Nowym Targu zaprasza na ognisko w dniu  20 sierpnia 2022r. godz. 14:00. Zgłoszenia przyjmuje kol. Jan Puda – telefon  507 153 811  ,  608 637 289  i udziela  bliższych informacji do dn. 16.082022 r. Kwota wpisowa na ognisko: 1. członek  Koła – 15 zł,  2. osoba towarzysząca/nie będąca członkiem Koła/ – 25 zł, 3. dzieci do lat 16 – bezpłatnie.

                                                                              Prezes  Jan Puda

życzenia okolicznościowe

życzenia okolicznościowe

Z okazji Święta Policji  Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu  insp.  Grzegorz Wyskiel na ręce Prezesa Koła SEiRP w Nowym Targu składa życzenia wszystkiego najlepszego, dobrego zdrowia , wytrwałości w  dążeniu do wytyczonych celów, pogody ducha i wszelkiej pomyślności   emerytom i rencistom policyjnym.

 

                                                                                                                                       Prezes Koła  Jan Puda

Informacje dot. Karty Dużej Rodziny

Informacje dot. Karty Dużej Rodziny

Zarząd Koła  SEiRP w Nowym Targu informuje, że od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.  Aby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

Burmistrz Miasta Nowy Targ oraz SEiRP zachęcają do składania wniosków o przyznanie  Karty Dużej Rodziny i korzystania z istniejących zniżek. Stosowny wniosek po wypełnieniu należy złożyć: 1. w urzędzie – w odpowiedniej instytucji swojej  gminy, 2. wniosek można złożyć także przez internet – na portalu MRPiPS Emp@tia. Ponadto więcej informacji i pobrania druku wniosku nożna uzyskać na urzędowej stronie internetowej  RP – https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-duzej-rodziny , również Prezes Koło kol. Jan Puda osobiście udziela informacji w przedmiotowej sprawie tel. 507 153 811  i  608 637 289. Wzór Karty Dużej Rodziny.

admin